Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Zaloguj Się  \/ 
x
or
x
Rejestruję się  \/ 
x

or

Lista rozwijana programu Excel: tworzenie, edycja, usuwanie i bardziej zaawansowane operacje

Lista rozwijana jest podobna do pola listy, które umożliwia użytkownikom wybranie jednej wartości z listy wyboru. Ten samouczek zademonstruje podstawowe operacje dla listy rozwijanej: tworzenie, edytowanie i usuwanie rozwijanej listy w programie Excel. Poza tym ten samouczek zawiera zaawansowane operacje na liście rozwijanej, aby zwiększyć jej funkcjonalność i rozwiązać więcej problemów z programem Excel.

Ten samouczek obejmuje przede wszystkim: (Kliknij dowolny nagłówek w spisie treści poniżej lub po prawej stronie, aby przejść do odpowiedniej treści).


Utwórz prostą listę rozwijaną

Aby skorzystać z listy rozwijanej, musisz najpierw nauczyć się, jak ją utworzyć. W tej sekcji przedstawiono 6 sposobów, które pomogą Ci utworzyć listę rozwijaną w programie Excel.

Utwórz listę rozwijaną z zakresu komórek

Tutaj zademonstruj kroki, aby utworzyć rozwijaną listę z zakresu komórek w programie Excel. Wykonaj następujące czynności

1. Wybierz zakres komórek do zlokalizowania listy rozwijanej.

Wskazówki: Możesz utworzyć listę rozwijaną dla wielu nieciągłych komórek w tym samym czasie, przytrzymując Ctrl podczas zaznaczania komórek jeden po drugim.

2. kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

3. w Walidacja danych okno dialogowe w obszarze Ustawienia skonfiguruj w następujący sposób.

3.1) W dopuszczać rozwijana lista, wybierz listę;
3.2) W Źródło zaznacz zakres komórek, których wartości będziesz wyświetlać na liście rozwijanej;
3.3) Kliknij OK przycisk.

Uwagi:

1) Możesz zaznaczyć lub odznaczyć Ignoruj ​​puste pole w zależności od tego, jak chcesz obsłużyć puste komórki w wybranym zakresie;
2) Upewnij się, że Lista rozwijana w komórce pole jest zaznaczone. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, strzałka w dół nie pojawi się podczas wybierania komórki.
3) W Źródło możesz ręcznie wpisać wartości oddzielone przecinkami, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Teraz lista rozwijana jest tworzona. Po kliknięciu komórki listy rozwijanej obok niej pojawi się strzałka, kliknij strzałkę, aby rozwinąć listę, a następnie możesz wybrać z niej element.

Utwórz dynamiczną listę rozwijaną z tabeli

Możesz przekonwertować zakres danych na tabelę programu Excel, a następnie utworzyć dynamiczną listę rozwijaną na podstawie zakresu tabeli.

1. Wybierz oryginalny zakres danych, a następnie naciśnij Ctrl + T klawiatura.

2. kliknij OK w wyświetlaniu Utwórz tabelę Okno dialogowe. Następnie zakres danych jest konwertowany na tabelę.

3. Wybierz zakres komórek do umieszczenia na liście rozwijanej, a następnie kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

4. w Walidacja danych w oknie dialogowym, musisz:

4.1) Wybierz Lista w dopuszczać Lista rozwijana;
4.2) Wybierz zakres tabeli (bez nagłówka) w Źródło pudełko;
4.3) Kliknij OK przycisk.

Następnie tworzone są dynamiczne listy rozwijane. Podczas dodawania lub usuwania danych z zakresu tabeli wartości na liście rozwijanej zostaną zaktualizowane automatycznie.

Utwórz dynamiczną listę rozwijaną z formułami

Oprócz tworzenia dynamicznej listy rozwijanej z zakresu tabeli, możesz również użyć formuły do ​​utworzenia dynamicznej listy rozwijanej w programie Excel.

1. Wybierz komórki, w których mają być wyświetlane listy rozwijane.

2. kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

3. w Walidacja danych okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

3.1) W dopuszczać pole, wybierz Lista;
3.2) W Źródło wprowadź do niego poniższą formułę;
= OFFSET ($ A $ 13,0,0, COUNTA ($ A $ 13: $ A $ 24), 1)
Uwagi: W tej formule 13 $ A $ to pierwsza komórka zakresu danych, a $ 13 $: $ 24 to zakres danych, na podstawie którego utworzysz listy rozwijane.
3.3) Kliknij OK przycisk. Zobacz zrzut ekranu:

Następnie tworzone są dynamiczne listy rozwijane. Podczas dodawania lub usuwania danych z określonego zakresu wartości na listach rozwijanych zostaną automatycznie zaktualizowane.

Utwórz listę rozwijaną z nazwanego zakresu

Możesz także utworzyć listę rozwijaną z nazwanego zakresu w programie Excel.

1. Najpierw utwórz nazwany zakres. Wybierz zakres komórek, na podstawie którego utworzysz nazwany zakres, a następnie wpisz nazwę zakresu w Imię i nazwisko pudełko i naciśnij wchodzić klawisz.

2. kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

3. w Walidacja danych okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

3.1) W dopuszczać pole, wybierz Lista;
3.2) Kliknij Źródło pole, a następnie naciśnij F3 klawisz.
3.3) W Wklej nazwę w oknie dialogowym wybierz utworzoną przed chwilą nazwę zakresu, a następnie kliknij OK przycisk;
Wskazówki: Możesz również wprowadzić ręcznie = nazwa zakresu do Źródło pudełko. W takim razie wejdę = Miasto.
3.4) Kliknij OK kiedy wraca do Walidacja danych Okno dialogowe. Zobacz zrzut ekranu:

Teraz tworzona jest lista rozwijana wykorzystująca dane z nazwanego zakresu.

Utwórz listę rozwijaną z innego skoroszytu

Przypuśćmy, że istnieje skoroszyt o nazwie „Dane źródłowe”I chcesz utworzyć listę rozwijaną w innym skoroszycie na podstawie danych w tym„Dane źródłowe”Skoroszytu, wykonaj następujące czynności.

1. Otwórz skoroszyt „SourceData”. W tym skoroszycie wybierz dane, na podstawie których utworzysz listę rozwijaną, wpisz nazwę zakresu w Imię i nazwisko pole, a następnie naciśnij wchodzić klawisz.

Tutaj nazywam zakres jako Miasto.

2. Otwórz arkusz roboczy, który wstawisz, rozwijaną listę. Kliknij Wzory > Zdefiniuj nazwę.

3. w Nowe imie W oknie dialogowym musisz utworzyć nazwany zakres na podstawie nazwy zakresu utworzonej w skoroszycie „SourceData”, skonfiguruj w następujący sposób.

3.1) Wprowadź nazwę do Imię i nazwisko pudełko;
3.2) W Odnosi się do wprowadź do niego poniższą formułę.
= SourceData.xlsx! Miasto
3.3) Kliknij OK aby to zapisać

Uwagi:

1). W formule Dane źródłowe to nazwa skoroszytu zawierającego dane, na podstawie których utworzysz rozwijaną listę; Miasto to nazwa zakresu określona w skoroszycie SourceData.
2). Jeśli spacja lub inne znaki, takie jak -, #…, w tym w nazwie skoroszytu danych źródłowych, musisz ująć nazwę skoroszytu w pojedyncze cudzysłowy, takie jak = 'Dane źródłowe.xlsx'! Miasto.

4. Otwórz skoroszyt, który chcesz wstawić, listę rozwijaną, wybierz komórki z listy rozwijanej, a następnie kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

5. w Walidacja danych okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

5.1) W dopuszczać pole, wybierz Lista;
5.2) Kliknij Źródło pole, a następnie naciśnij F3 klawisz.
5.3) W Wklej nazwę w oknie dialogowym wybierz utworzoną przed chwilą nazwę zakresu, a następnie kliknij OK przycisk;
Wskazówki: Możesz również wprowadzić ręcznie = nazwa zakresu do Źródło pudełko. W takim razie wejdę = Test.
5.4) Kliknij OK kiedy wraca do Walidacja danych Okno dialogowe.

Teraz listy rozwijane zostały wstawione w wybranym zakresie. A rozwijane wartości pochodzą z innego skoroszytu.

Z łatwością twórz rozwijaną listę za pomocą niesamowitego narzędzia

Tutaj bardzo polecam Utwórz prostą listę rozwijaną użyteczność Kutools dla programu Excel. Dzięki tej funkcji możesz łatwo utworzyć listę rozwijaną z określonymi wartościami komórek lub utworzyć listę rozwijaną z listami niestandardowymi wstępnie ustawionymi w programie Excel.

1. Wybierz komórki, które chcesz wstawić z listy rozwijanej, a następnie kliknij Kutools > Lista rozwijana > Utwórz prostą listę rozwijaną.

2. w Utwórz prostą listę rozwijaną okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

3.1) W Stosuje się do możesz zobaczyć tutaj wybrany zakres. Możesz zmienić zastosowany zakres komórek według potrzeb;
3.2) W Źródło Jeśli chcesz tworzyć listy rozwijane na podstawie danych z zakresu komórek lub po prostu musisz wprowadzić wartości ręcznie, wybierz Wprowadź wartość lub odwołaj się do wartości komórki opcja. W polu tekstowym wybierz zakres komórek lub wpisz wartości (oddzielone przecinkami), na podstawie których utworzysz listę rozwijaną;
3.3) Kliknij OK.

Uwagi: Jeśli chcesz utworzyć listę rozwijaną opartą na niestandardowych ustawieniach listy w programie Excel, wybierz plik Listy niestandardowe opcja w Źródło wybierz listę niestandardową w Listy niestandardowe a następnie kliknij OK przycisk.

Teraz listy rozwijane zostały wstawione w wybranym zakresie.


Edytuj listę rozwijaną

Jeśli chcesz edytować listę rozwijaną, metody w tej sekcji mogą Ci pomóc.

Edytuj listę rozwijaną na podstawie zakresu komórek

Aby edytować listę rozwijaną w oparciu o zakres komórek, wykonaj następujące czynności.

1. Wybierz komórki zawierające rozwijaną listę, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

2. w Walidacja danych W oknie dialogowym zmień odwołania do komórek w Źródło a następnie kliknij OK przycisk.

Edytuj listę rozwijaną w oparciu o nazwany zakres

Przypuśćmy, że dodajesz lub usuwasz wartości w nazwanym zakresie, a lista rozwijana jest tworzona na podstawie tego nazwanego zakresu. Aby wyświetlić zaktualizowane wartości na listach rozwijanych, wykonaj następujące czynności.

1. kliknij Wzory > Menedżer nazw.

Wskazówki: Możesz otworzyć plik Menedżer nazw okna naciskając Ctrl + F3 klawiatura.

2. w Menedżer nazw należy skonfigurować w następujący sposób:

2.1) W Imię i nazwisko wybierz nazwany zakres, który chcesz zaktualizować;
2.2) W Odnosi się do kliknij przycisk aby wybrać zaktualizowany zakres z listy rozwijanej;
2.3) Kliknij blisko przycisk.

3. Następnie a Microsoft Excel pojawi się okno dialogowe, kliknij tak przycisk, aby zapisać zmiany.

Następnie listy rozwijane oparte na tym nazwanym zakresie są aktualizowane.


Usuń listę rozwijaną

Ta sekcja mówi o usuwaniu rozwijanej listy w programie Excel.

Usuń listę rozwijaną z wbudowanym programem Excel

Program Excel zapewnia wbudowaną funkcję ułatwiającą usuwanie listy rozwijanej z arkusza. Wykonaj następujące czynności.

1. Wybierz zakres komórek zawierający listę rozwijaną, którą chcesz usunąć.

2. kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

3. w Walidacja danych okno dialogowe, kliknij przycisk Wyczyść wszystko przycisk, a następnie kliknij OK zapisać zmiany.

Teraz listy rozwijane są usuwane z wybranego zakresu.

Z łatwością usuwaj listy rozwijane za pomocą niesamowitego narzędzia

Kutools dla programu Excel zapewnia poręczne narzędzie - Wyczyść ograniczenie weryfikacji danychs aby pomóc łatwo usunąć listę rozwijaną z jednego lub wielu wybranych zakresów jednocześnie. Wykonaj następujące czynności.

1. Wybierz zakres komórek zawierający listę rozwijaną, którą chcesz usunąć.

2. kliknij Kutools > Zapobiegaj pisaniu > Wyczyść ograniczenia dotyczące walidacji danych. Zobacz zrzut ekranu:

3. Następnie a Kutools dla programu Excel pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy wyczyścić listę rozwijaną, kliknij przycisk OK przycisk.

Następnie listy rozwijane w tym wybranym zakresie są natychmiast usuwane.


Dodaj kolor do listy rozwijanej

W niektórych przypadkach może być konieczne utworzenie listy rozwijanej oznaczonej kolorami, aby na pierwszy rzut oka odróżnić dane w komórkach listy rozwijanej. W tej sekcji przedstawiono dwie metody, które pomogą Ci szczegółowo rozwiązać problem.

Dodaj kolor do rozwijanej listy za pomocą formatowania warunkowego

Możesz utworzyć reguły warunkowe dla komórki zawierającej listę rozwijaną, aby była kodowana kolorami. Wykonaj następujące czynności.

1. Wybierz komórki zawierające listę rozwijaną, które chcesz oznaczyć kolorami.

2. kliknij Strona Główna > Formatowanie warunkowe > Zarządzaj regułami.

3. w Menedżer warunkowego formatowania Rues okno dialogowe, kliknij przycisk Nowa zasada przycisk.

4. w Nowa reguła formatowania okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

4.1) W Wybierz typ reguły wybierz Formatuj tylko komórki zawierające opcja;
4.2) W Formatuj tylko komórki za pomocą sekcja, wybierz Określony tekst z pierwszej listy rozwijanej wybierz zawierające z drugiej listy rozwijanej, a następnie wybierz pierwszą pozycję listy źródłowej w trzecim polu;
Wskazówki: Tutaj wybieram komórkę A16 w trzecim polu tekstowym. A16 to pierwsza pozycja listy źródłowej, na podstawie której utworzyłem listę rozwijaną.
4.3) Kliknij utworzony przycisk.
4.4) W Formatowanie komórek w oknie dialogowym, przejdź do Wypełniać wybierz kolor tła dla określonego tekstu, a następnie kliknij OK przycisk. Możesz też wybrać odpowiedni kolor czcionki dla tekstu.
4.5) Kliknij OK po powrocie do Nowa reguła formatowania Okno dialogowe.

5. Kiedy wraca do Menedżer reguł formatowania warunkowego W oknie dialogowym powtórz powyższe kroki 3 i 4, aby określić kolory dla innych elementów rozwijanych. Po zakończeniu określania kolorów, kliknij OK zapisać zmiany.

Odtąd przy wybieraniu pozycji z rozwijanej listy komórka będzie podświetlona określonym kolorem tła na podstawie zaznaczonego tekstu.

Z łatwością dodaj kolor do listy rozwijanej za pomocą niesamowitego narzędzia

Tutaj wprowadź Kolorowa lista rozwijana cechą Kutools dla programu Excel aby pomóc Ci łatwo dodać kolor do rozwijanej listy w programie Excel.

1. Wybierz komórki zawierające listę rozwijaną, do których chcesz dodać kolor.

2. kliknij Kutools > Lista rozwijana > Kolorowa lista rozwijana.

3. w Kolorowa lista rozwijana w oknie dialogowym, wykonaj następujące czynności.

3.1) W Stosuje się do sekcję, wybierz Komórka z listy rozwijanej opcja;
3.2) W Zakres sprawdzania poprawności danych (lista rozwijana) możesz zobaczyć, że wybrane odwołania do komórek są wyświetlane w środku. Możesz zmienić zakres komórek według potrzeb;
3.3) W Lista przedmiotów box (wszystkie rozwijane pozycje w wybranym zakresie są wyświetlane tutaj), wybierz element, dla którego określisz kolor;
3.4) W Wybierz kolor wybierz kolor tła;
Uwagi: Musisz powtórzyć kroki 3.3 i 3.4, aby określić inny kolor dla innych pozycji;
3.5) Kliknij OK przycisk. Zobacz zrzut ekranu:

Wskazówki: Jeśli chcesz podświetlić wiersze na podstawie wyboru z rozwijanej listy, wybierz Wiersz zakresu danych opcja w Stosuje się do , a następnie wybierz wiersze, które wyróżnisz w Zaznacz wiersze pudełko.

Teraz listy rozwijane są oznaczone kolorami, jak pokazano poniżej.

Podświetl komórki na podstawie wyboru z listy rozwijanej

Podświetl wiersze na podstawie wyboru z listy rozwijanej


Utwórz zależną listę rozwijaną w programie Excel lub arkuszu Google

Lista rozwijana zależna pomaga wyświetlać opcje w zależności od wartości wybranej na pierwszej liście rozwijanej. Jeśli chcesz utworzyć zależną listę rozwijaną (cascarding) w arkuszu kalkulacyjnym Excel lub w arkuszu Google, metody w tej sekcji mogą wyświadczyć ci przysługę.

Utwórz zależną listę rozwijaną w arkuszu programu Excel

Poniższe demo wyświetla zależną listę rozwijaną w arkuszu programu Excel.

Proszę kliknąć Jak utworzyć zależną listę rozwijaną kaskadową w programie Excel? aby zapoznać się z przewodnikiem krok po kroku.

Utwórz zależną listę rozwijaną w arkuszu Google

Jeśli chcesz utworzyć zależną listę rozwijaną w arkuszu Google, zobacz Jak utworzyć zależną listę rozwijaną w Arkuszu Google?


Utwórz listy rozwijane z możliwością wyszukiwania

W przypadku list rozwijanych zawierających długą listę elementów w arkuszu, nie jest łatwo wybrać określoną pozycję z listy. Jeśli zapamiętałeś początkowe znaki lub kilka kolejnych znaków elementu, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania na liście rozwijanej, aby łatwo ją przefiltrować. Ta sekcja pokaże, jak utworzyć rozwijaną listę z możliwością wyszukiwania w programie Excel.

Przypuśćmy, że dane źródłowe, które chcesz utworzyć listę rozwijaną na podstawie lokalizacji w kolumnie A arkusza 1, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć listę rozwijaną z możliwością wyszukiwania w programie Excel z tymi danymi.

1. Najpierw utwórz kolumnę pomocniczą obok listy danych źródłowych z formułą tablicową.

W tym przypadku wybieram komórkę B2, wpisuję do niej poniższą formułę, a następnie naciskam Ctrl + przesunięcie + wchodzić klucze, aby uzyskać pierwszy wynik.

=IFERROR(INDEX($A$2:$A$50,SMALL(IFERROR(MATCH(IF(FIND(CELL("contents"),$A$2:$A$50)>0,$A$2:$A$50,""),$A$2:$A$50,0),""),ROW(A1))),"")

Wybierz pierwszą komórkę wynikową, a następnie przeciągnij jej Wypełnij uchwyt aż do końca listy.

Uwagi: W tej formule tablicowej $ A $ 2: $ A 50 to źródłowy zakres danych, na podstawie którego utworzysz rozwijaną listę. Zmień go na podstawie zakresu danych.

2. kliknij Wzory > Zdefiniuj nazwę.

3. w Edytuj imię okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

3.1) W Imię i nazwisko wpisz nazwę dla nazwanego zakresu;
3.2) W Odnosi się do wprowadź do niego poniższą formułę;
=OFFSET(Sheet1!$B$2,0,0,COUNTA(Sheet1!$B$2:$B$50)-COUNTIF(Sheet1!$B$2:$B$50,""),1)
3.3) Kliknij OK przycisk. Zobacz zrzut ekranu:

Teraz musisz utworzyć listę rozwijaną na podstawie nazwanego zakresu. W takim przypadku utworzę rozwijaną listę z możliwością wyszukiwania w Sheet2.

4. Otwórz Sheet2, wybierz zakres komórek z listy rozwijanej, a następnie kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

5. w Walidacja danych w oknie dialogowym, wykonaj następujące czynności.

5.1) W dopuszczać pole, wybierz Lista;
5.2) Kliknij Źródło pole, a następnie naciśnij F3 klucz;
5.3) W wyskakującym okienku Wklej nazwę wybierz nazwany zakres utworzony w kroku 3, a następnie kliknij OK;
Wskazówki: Możesz bezpośrednio wprowadzić nazwany zakres jako = nazwany zakres do Źródło pudełko.
5.4) Kliknij Alert o błędzie kartę, odznacz pole Pokaż alert o błędzie po wprowadzeniu nieprawidłowych danych i na koniec kliknij OK przycisk.

6. Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę arkusza (Sheet2) i wybierz Wyświetl kod z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

7. W otwarciu Microsoft Visual Basic for Applications skopiuj poniższy kod VBA do edytora kodu.

Kod VBA: utwórz listę rozwijaną z możliwością wyszukiwania w programie Excel

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Application.Calculate
End Sub

8. wciśnij inny + Q klucze do zamknięcia Microsoft Visual Basic for Applications okno.

Teraz tworzone są listy rozwijane z możliwością wyszukiwania. Jeśli chcesz odebrać przedmiot, po prostu wprowadź jeden lub kilka kolejnych znaków tego elementu w rozwijanej komórce, kliknij rozwijaną strzałkę, a następnie element oparty na wprowadzonej zawartości zostanie wyświetlony na liście rozwijanej. Zobacz zrzut ekranu:

Uwagi: W tej metodzie rozróżniana jest wielkość liter.


Utwórz listę rozwijaną, ale pokaż różne wartości

Przypuśćmy, że utworzyłeś listę rozwijaną, a wybierając z niej element, chcesz, aby w komórce było wyświetlane coś innego. Jak pokazano poniżej, utworzyłeś rozwijaną listę na podstawie listy nazw krajów, wybierając nazwę kraju z rozwijanej listy, chcesz wyświetlić skrót nazwy wybranego kraju w rozwijanej komórce. Ta sekcja przedstawia metodę VBA, która pomoże Ci rozwiązać problem.

1. Po prawej stronie danych źródłowych (kolumna nazwy kraju) utwórz nową kolumnę zawierającą skróty nazw krajów, które chcesz wyświetlić w rozwijanej komórce.

2. Wybierz zarówno listę nazw krajów, jak i listę skrótów, wpisz nazwę w polu Imię i nazwisko a następnie naciśnij wchodzić klawisz.

3. Wybierz komórki z listy rozwijanej (tutaj wybieram D2: D8), a następnie kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

4. w Walidacja danych okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

4.1) W dopuszczać pole, wybierz Lista;
4.2) W Źródło w polu należy wybrać zakres danych źródłowych (w tym przypadku listę nazw krajów);
4.3) Kliknij OK.

5. Po utworzeniu listy rozwijanej kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz Wyświetl kod z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

6. W otwarciu Microsoft Visual Basic for Applications skopiuj poniższy kod VBA do edytora kodu.

Kod VBA: Pokaż różne wartości na liście rozwijanej

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
'Updateby Extendoffice 20201027
  selectedNa = Target.Value
  If Target.Column = 4 Then
    selectedNum = Application.VLookup(selectedNa, ActiveSheet.Range("dropdown"), 2, False)
    If Not IsError(selectedNum) Then
      Target.Value = selectedNum
    End If
  End If
End Sub

Uwagi:

1) W kodzie cyfra 4 w wierszu Jeśli Target.Column = 4 Następnie reprezentuje numer kolumny listy rozwijanej utworzonej w kroku 3 i 4. Jeśli lista rozwijana znajduje się w kolumnie F, zamień cyfrę 4 na 6;
2) „rozwijanej”W piątym wierszu jest nazwą zakresu utworzoną w kroku 2. W razie potrzeby możesz ją zmienić.

7. wciśnij inny + Q klucze do zamknięcia Microsoft Visual Basic for Applications okno.

Odtąd, wybierając nazwę kraju z rozwijanej listy, w komórce będzie wyświetlany odpowiedni skrót nazwy wybranego kraju.


Utwórz listę rozwijaną z polami wyboru

Wielu użytkowników programu Excel ma tendencję do tworzenia listy rozwijanej z wieloma polami wyboru, aby mogli wybrać wiele elementów z listy, po prostu zaznaczając pola wyboru.

Jak pokazano poniżej, po kliknięciu komórki zawierającej rozwijaną listę pojawia się pole listy. W polu listy przed każdym elementem znajduje się pole wyboru. Możesz zaznaczyć pola wyboru, aby wyświetlić odpowiednie elementy w komórce.

Jeśli chcesz utworzyć listę rozwijaną z polami wyboru w programie Excel, zobacz Jak utworzyć listę rozwijaną z wieloma polami wyboru w programie Excel?.


Dodaj autouzupełnianie do listy rozwijanej

Jeśli masz listę rozwijaną sprawdzania poprawności danych z dużymi elementami, musisz przewijać listę w górę iw dół, aby znaleźć właściwą, lub wpisać całe słowo bezpośrednio w polu listy. Jeśli lista rozwijana może być automatycznie uzupełniana podczas wpisywania pierwszej litery, wszystko stanie się łatwiejsze.

Aby uzyskać autouzupełnianie listy rozwijanej w arkuszu w programie Excel, zobacz Jak automatycznie uzupełniać podczas pisania na liście rozwijanej programu Excel?.


Filtruj dane na podstawie wyboru z listy rozwijanej

Ta sekcja pokaże, jak zastosować formuły, aby utworzyć filtr listy rozwijanej w celu wyodrębnienia danych na podstawie wyboru z listy rozwijanej.

1. Najpierw musisz utworzyć rozwijaną listę z określonymi wartościami, na podstawie których będziesz wyodrębniać dane.

Wskazówki: Wykonaj powyższe kroki, aby utwórz listę rozwijaną w programie Excel.

Utwórz rozwijaną listę z unikalną listą elementów

Jeśli w Twoim zakresie są duplikaty i nie chcesz tworzyć rozwijanej listy z powtórzeniami elementu, możesz utworzyć unikalną listę elementów w następujący sposób.

1) Skopiuj komórki, które utworzysz rozwijaną listę na podstawie Ctrl + C klucze, a następnie wklej je do nowego zakresu.

2) Wybierz komórki w nowym zakresie, kliknij Statystyki i dane > Usuń duplikaty.

3) W Usuń duplikaty okno dialogowe, kliknij przycisk OK przycisk.

4) Następnie a Microsoft Excel pojawi się z informacją, ile duplikatów zostało usuniętych, kliknij OK.

Teraz masz unikalną listę przedmiotów, możesz teraz utworzyć listę rozwijaną w oparciu o tę unikalną listę.

2. Następnie musisz utworzyć trzy kolumny pomocnicze w następujący sposób.

2.1) Dla pierwszej kolumny pomocnika (tutaj wybieram kolumnę D jako pierwszą kolumnę pomocniczą) wprowadź poniższą formułę do pierwszej komórki (z wyjątkiem nagłówka kolumny), a następnie naciśnij wchodzić klucz. Wybierz komórkę wynikową, a następnie przeciągnij plik Wypełnij uchwyt aż do końca zakresu.
= WIERSZE (2 $ A $: A2)
2.2) W drugiej kolumnie pomocnika (kolumna E) wprowadź poniższą formułę w komórce E2, a następnie naciśnij wchodzić klucz. Wybierz E2, a następnie przeciągnij plik Wypełnij uchwyt do dołu zakresu.
Uwaga: Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana na liście rozwijanej, w tym przypadku wyniki formuł będą wyświetlane jako puste.
= JEŻELI (A2 = $ H $ 2, D2, „”)
2.3) W trzeciej kolumnie pomocnika (kolumna F) wprowadź poniższą formułę w F2, a następnie naciśnij wchodzić klucz. Wybierz F2, a następnie przeciągnij plik Wypełnij uchwyt do dołu zakresu.
Uwagi: Jeśli na liście rozwijanej nie wybrano żadnej wartości, wyniki formuł będą wyświetlane jako puste.
= JEŻELI BŁĄD (MAŁE (2 E $: 17 E $, D2); „”)

3. Utwórz zakres w oparciu o oryginalny zakres danych, aby wyodrębnić dane za pomocą poniższych wzorów.

3.1) Wybierz pierwszą komórkę wyjściową (tutaj wybieram J2), wprowadź do niej poniższą formułę, a następnie naciśnij wchodzić klawisz.
=IFERROR(INDEX($A$2:$C$17,$F2,COLUMNS($J$2:J2)),"")
3.2) Wybierz komórkę wynikową, a następnie przeciągnij plik Wypełnij uchwyt po prawej stronie dwie komórki.
3.3) Utrzymując wybrany zakres J2: l2, przeciągnij uchwyt wypełnienia do końca, aż osiągnie najniższy poziom zakresu.

Uwagi:

1) Jeśli na liście rozwijanej nie wybrano żadnej wartości, wyniki formuł zostaną wyświetlone jako puste.
2) W razie potrzeby możesz ukryć trzy kolumny pomocnicze.

Teraz tworzony jest filtr listy rozwijanej, możesz łatwo wyodrębnić dane z oryginalnego zakresu danych na podstawie wyboru z listy rozwijanej.


Wybierz wiele pozycji z listy rozwijanej

Domyślnie lista rozwijana umożliwia użytkownikom wybranie tylko jednego elementu na raz w komórce. Po ponownym wybraniu pozycji z listy rozwijanej, poprzednio wybrana pozycja zostanie nadpisana. Jeśli jednak zostaniesz poproszony o wybranie wielu elementów z rozwijanej listy i wyświetlenie ich wszystkich w rozwijanej komórce, jak pokazano poniżej, jak możesz to zrobić?

Aby wybrać wiele elementów z rozwijanej listy w programie Excel, zobacz Jak utworzyć listę rozwijaną z wieloma wyborami lub wartościami w programie Excel?. W tym samouczku szczegółowo opisano dwie metody, które pomogą Ci rozwiązać problem.


Ustaw domyślną (wstępnie wybraną) wartość dla listy rozwijanej

Domyślnie komórka listy rozwijanej jest wyświetlana jako pusta, strzałka w dół pojawia się tylko po kliknięciu komórki. Jak szybko sprawdzić, które komórki zawierają listy rozwijane w arkuszu?

Ta sekcja pokaże, jak ustawić domyślną (wstępnie wybraną) wartość dla rozwijanej listy w programie Excel. Wykonaj następujące czynności.

Przed zastosowaniem poniższych dwóch metod, musisz utworzyć listę rozwijaną i wykonać kilka konfiguracji w następujący sposób.

1. Wybierz komórki z listy rozwijanej, kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

Wskazówki: Jeśli masz już utworzoną listę rozwijaną, wybierz komórki zawierające listę rozwijaną, a następnie kliknij Statystyki i dane > Walidacja danych > Walidacja danych.

2. w Walidacja danych okno dialogowe, skonfiguruj w następujący sposób.

2.1) W dopuszczać pole, wybierz Lista;
2.2) W Źródło wybierz dane źródłowe, które będą wyświetlane na liście rozwijanej.
Wskazówki: W przypadku listy rozwijanej, którą już utworzyłeś, pomiń te dwa kroki.
2.3) Następnie przejdź do Alert o błędzie kartę, odznacz pole Pokaż alert o błędzie po wprowadzeniu nieprawidłowych danych pudełko;
2.4) Kliknij OK przycisk.

Po utworzeniu listy rozwijanej zastosuj jedną z poniższych metod, aby ustawić dla nich wartość domyślną.

Ustaw domyślną wartość dla rozwijanej listy z formułą

Możesz zastosować poniższą formułę, aby ustawić wartość domyślną dla utworzonej listy rozwijanej, jak pokazano powyżej.

1. Wybierz komórkę listy rozwijanej, wprowadź do niej poniższą formułę, a następnie naciśnij wchodzić klawisz, aby wyświetlić wartość domyślną. Jeśli komórki listy rozwijanej są następujące po sobie, możesz przeciągnąć plik Wypełnij uchwyt komórki wynikowej, aby zastosować formułę do innych komórek.

= JEŻELI (C2 = "", "--Wybierz pozycję z listy--")

Uwagi:

1) We wzorze C2 jest pustą komórką obok komórki listy rozwijanej, możesz określić dowolną pustą komórkę, jeśli potrzebujesz.
2) --Wybierz pozycję z listy-- jest wartością domyślną wyświetlaną w komórce listy rozwijanej. Możesz także zmienić wartość domyślną w zależności od potrzeb.
3) Formuła działa tylko przed wybraniem pozycji z listy rozwijanej, po wybraniu pozycji z listy, domyślna wartość zostanie nadpisana, a formuła zniknie.
Ustaw wartość domyślną dla wszystkich list rozwijanych w arkuszu jednocześnie z kodem VBA

Przypuśćmy, że istnieje wiele list rozwijanych znajdujących się w różnych zakresach w arkuszu, aby ustawić wartość domyślną dla wszystkich z nich, należy wielokrotnie stosować formułę. To czasochłonne. Ta sekcja zawiera przydatny kod VBA umożliwiający jednoczesne ustawienie wartości domyślnej dla wszystkich list rozwijanych w arkuszu.

1. Otwórz arkusz zawierający listy rozwijane, dla których chcesz ustawić wartość domyślną, naciśnij przycisk inny + F11 klawisze, aby otworzyć Microsoft Visual Basic for Applications okno.

2. w Microsoft Visual Basic for Applications okno, kliknij wstawka > Moduł, a następnie wklej poniższy kod VBA do okna Code.

Kod VBA: ustaw wartość domyślną dla wszystkich list rozwijanych w arkuszu jednocześnie

Sub SetDropDownListToDefaultValue()
'Updated by Extendoffice 20201026
Dim xWs As Worksheet
Dim xRg, xFRg As Range
Dim xET: xET = Null
Dim xStr As String
xStr = "- Choose from the list -"
Set xWs = Application.ActiveSheet
Set xRg = xWs.UsedRange.Cells
  On Error Resume Next
  For Each xFRg In xRg
  xET = Null
  xET = xFRg.Validation.Type
  If Not IsNull(xET) Then
    If xFRg.Validation.Type = 3 Then
      xFRg.Value = "'" & xStr
    End If
  End If
  Next
End Sub

Uwagi: W powyższym kodzie, - Wybierz z listy - jest wartością domyślną wyświetlaną w komórce listy rozwijanej. Możesz także zmienić wartość domyślną w zależności od potrzeb.

3. wciśnij F5 , a następnie pojawi się okno dialogowe Makra, upewnij się, że plik DropDownListToDefault jest wybrany w Nazwa makra a następnie kliknij run przycisk, aby uruchomić kod.

Następnie określona wartość domyślna jest natychmiast umieszczana w komórkach listy rozwijanej.


Zwiększ rozmiar czcionki listy rozwijanej

Zwykle lista rozwijana ma stały rozmiar czcionki, jeśli rozmiar czcionki jest tak mały, że można go odczytać, możesz wypróbować poniższą metodę VBA, aby ją powiększyć.

1. Otwórz arkusz roboczy zawierający listy rozwijane, które chcesz powiększyć rozmiar czcionki, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz Wyświetl kod z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

2. w Microsoft Visual Basic for Applications skopiuj poniższy kod VBA do edytora kodu.

Kod VBA: powiększ rozmiar czcionki list rozwijanych w arkuszu

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'updateby Extendoffice 20201027
  On Error GoTo LZoom
  Dim xZoom As Long
  xZoom = 100
  If Target.Validation.Type = xlValidateList Then xZoom = 130
LZoom:
  ActiveWindow.Zoom = xZoom
End Sub

Uwagi: tutaj xZoom = 130 w kodzie oznacza, że ​​zwiększysz rozmiar czcionki wszystkich list rozwijanych w bieżącym arkuszu do 130. Możesz go zmienić według potrzeb.

3. wciśnij inny + Q klucze do zamknięcia Microsoft Visual Basic for Applications okno.

Odtąd, po kliknięciu rozwijanej komórki, poziom powiększenia bieżącego arkusza roboczego zostanie powiększony, kliknij rozwijaną strzałkę, możesz zobaczyć, że rozmiar czcionki wszystkich rozwijanych elementów jest również powiększony.

Po wybraniu pozycji z rozwijanej listy możesz kliknąć dowolne komórki poza rozwijaną komórką, aby powrócić do pierwotnego poziomu powiększenia.


Najlepsze narzędzia biurowe

Kutools for Excel rozwiązuje większość twoich problemów i zwiększa wydajność o 80%

 • Ponowne użycie: Szybko włóż złożone wzory, wykresy i wszystko, czego używałeś wcześniej; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile ...
 • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny bez utraty danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze / kolumny... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór ...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko ...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą ...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Ponad 300 zaawansowanych funkcji. Obsługuje Office / Excel 2007-2019 i 365. Obsługuje wszystkie języki. Łatwe wdrażanie w przedsiębiorstwie lub organizacji. Pełne funkcje 30-dniowy bezpłatny okres próbny. 60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.
karta kte 201905

Karta Office wprowadza interfejs z zakładkami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i zmniejsza setki kliknięć myszą każdego dnia!
officetab dół
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  通りすがりのわんこ · 9 months ago
  こちらはOffice365ですが、どうやらそのコーディングでは動作しないようです。
  代わりに初歩的ですが、以下にて動作を確認出来ました。

  Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

  Dim xZoom As Variant
  If (Target.Row >= 11 And Target.Row <= 35 And Target.Column >= 3 And Target.Column <= 6) Then
  ActiveWindow.zoom = 150
  Else
  ActiveWindow.zoom = 60
  End If
  End Sub