Przejdź do głównej zawartości

Umowa licencyjna użytkownika

Aktualizacja: 10 / 16 / 2019

Musisz wyrazić zgodę na warunki niniejszej licencji, zanim będziesz mógł kontynuować instalację oprogramowania. Klikając poniżej ikonę [wprowadź] lub [zaakceptowano] lub instalując, kopiując lub w inny sposób korzystając z oprogramowania, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej licencji, w tym zrzeczenia się gwarancji, ograniczeń odpowiedzialności i postanowień dotyczących rozwiązania umowy.

BARDZO WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsza Umowa licencyjna na oprogramowanie (zwana dalej „LICENCJĄ”) jest umową prawną między użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem) a ExtendOffice (zwany dalej AUTOREM), autorem oprogramowania (zwanego dalej OPROGRAMOWANIEM). OPROGRAMOWANIE oznacza oprogramowanie i wszystko, co jest zawarte w jego oficjalnych pakietach dystrybucyjnych, takie jak dokumentacja, biblioteki i wszystkie inne pliki.

KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA AKCEPTUJESZ NINIEJSZE WARUNKI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ ICH, NIE UŻYWAJ OPROGRAMOWANIA W ŻADNY SPOSÓB. ZAMIAST ZWRÓĆ GO DO SPRZEDAWCY W CELU ZWROTU PIENIĘDZY LUB USUNĄĆ WSZELKIE KOPIE OPROGRAMOWANIA W SWOJEJ POSIADANIU.

Licencja Grant

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

Niniejsza LICENCJA przyznaje Ci następujące prawa:

* W przypadku licencji subskrypcyjnej: Niniejsza LICENCJA przyznaje Państwu następujące prawa w okresie subskrypcji OPROGRAMOWANIA. Subskrypcja oprogramowania jest licencjonowana dla jednego użytkownika; to znaczy każdy, kto korzysta z OPROGRAMOWANIA w ramach subskrypcji, musi posiadać licencję subskrypcyjną. (Innymi słowy, należy kupić jedną licencję subskrypcyjną dla każdego użytkownika). Po wygaśnięciu okresu subskrypcji Twoja subskrypcja NIE zostanie automatycznie odnowiona. Po wygaśnięciu okresu subskrypcji nie masz dalszych uprawnień do otrzymania następujących praw bez zakupu nowej subskrypcji.

O. Niniejsze postanowienia licencyjne zezwalają na instalację i używanie jednej kopii OPROGRAMOWANIA na jednym urządzeniu, wraz z innymi prawami, zgodnie z poniższym opisem.

B. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Zanim zaczniesz używać oprogramowania objętego licencją, musisz przypisać tę licencję do jednego urządzenia. To urządzenie jest „licencjonowanym urządzeniem”. Partycję sprzętową lub kasetę uważa się za oddzielne urządzenie.

C. Licencjonowane urządzenie. Mogą Państwo zainstalować jedną kopię oprogramowania i używać jej na licencjonowanym urządzeniu. W przypadku zainstalowania kopii oprogramowania na serwerze terminali lub serwerze Citrix wymagana jest oddzielna licencja dla każdego fizycznego komputera stacjonarnego, z którego uzyskuje się dostęp do aplikacji.

D. Przenośne urządzenie. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użytku przez jednego głównego użytkownika licencjonowanego urządzenia.

E. Licencje zbiorowe. AUTHOR zapewnia duże zniżki na licencje zbiorowe. W przypadku zakupu licencji zbiorczych (w momencie zakupu wskazano kilka kopii oprogramowania), Oprogramowanie może być instalowane i używane wyłącznie do celów wewnętrznych. Liczba licencjonowanych urządzeń, na których jest zainstalowane oprogramowanie, nie przekracza jednej liczby licencji. Mogą Państwo zainstalować inną kopię na urządzeniu przenośnym do użytku przez jednego głównego użytkownika każdej licencji.

F. Oddzielanie komponentów. Licencje na komponenty oprogramowania są objęte licencją jako pojedynczą jednostkę. Licencjobiorca nie może rozdzielać składników i instalować ich na różnych urządzeniach.

G. Dostęp zdalny. Pojedynczy główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uzyskiwać dostęp do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu i korzystać z niego zdalnie z dowolnego innego urządzenia. Mogą Państwo zezwolić innym użytkownikom na dostęp do oprogramowania w celu świadczenia usług wsparcia. Nie potrzebujesz dodatkowych licencji do tego dostępu. Żadna inna osoba nie może używać oprogramowania objętego tą samą licencją w tym samym czasie w jakimkolwiek innym celu.

H. Próba i nawrócenie. Licencja na część lub całość oprogramowania może być objęta wersją próbną. Twoje prawa do używania oprogramowania w wersji próbnej są ograniczone do okresu próbnego. Oprogramowanie próbne i długość okresu próbnego są określane podczas procesu aktywacji. Możesz mieć możliwość zamiany swoich praw próbnych na prawa subskrypcyjne lub wieczyste. Opcje konwersji zostaną przedstawione po wygaśnięciu okresu próbnego. Po wygaśnięciu dowolnego okresu próbnego bez konwersji większość funkcji oprogramowania próbnego przestanie działać.

I. KOPIA ZAPASOWA. Możesz wykonać jedną kopię zapasową nośnika. Możesz go używać tylko do ponownej instalacji oprogramowania.

J. PRZEKAZANIE STRONIE TRZECIEJ. Pierwszy użytkownik oprogramowania może jednorazowo przekazać oprogramowanie i niniejszą umowę bezpośrednio stronie trzeciej. Pierwszy użytkownik musi odinstalować oprogramowanie przed przeniesieniem go niezależnie od urządzenia. Pierwszy użytkownik nie może zachować żadnych kopii. Przed jakimkolwiek dozwolonym przeniesieniem druga strona musi zgodzić się, że niniejsza umowa ma zastosowanie do transferu i użytkowania oprogramowania. Przeniesienie musi zawierać dowód posiadania licencji. Jeśli oprogramowanie jest aktualizacją, każde przeniesienie musi również obejmować wszystkie poprzednie wersje oprogramowania.

Kopiuj, rozpowszechniaj, przesyłaj i pobieraj

Możesz bezpłatnie kopiować, rozprowadzać, przesyłać i pobierać wersję próbną tego OPROGRAMOWANIA.

Niedozwolone Zastosowania

Bez uprzedniej pisemnej zgody AUTORA nie możesz:

A. Dezasemblować, dekompilować lub „odblokowywać”, dekodować lub w inny sposób tłumaczyć wstecz, konstruować lub próbować w jakikolwiek sposób rekonstruować lub odkrywać kod źródłowy lub podstawowe algorytmy OPROGRAMOWANIA dostarczane wyłącznie w postaci kodu wynikowego.

B. Używaj, kopiuj, modyfikuj lub łącz kopie OPROGRAMOWANIA i wszelkich towarzyszących mu dokumentów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej LICENCJI.

C. Przeniesienie, wypożyczenie, wydzierżawienie lub sublicencjonowanie OPROGRAMOWANIA.

D. Oddzielne oprogramowanie składające się na OPROGRAMOWANIE do użytku przez więcej niż jednego użytkownika w tym samym czasie.

prawo autorskie

Wszystkie tytuły i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA (w tym między innymi obrazy, zdjęcia, animacje, wideo, audio, muzyka, tekst i „aplety” zawarte w OPROGRAMOWANIU) oraz towarzyszące im materiały drukowane są własnością AUTORA lub jego dostawców . OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Wszelkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. OPROGRAMOWANIE należy traktować jak każdy inny materiał chroniony prawami autorskimi, z tym wyjątkiem, że oprócz kopii dozwolonych w niniejszej LICENCJI można wykonać jedną kopię OPROGRAMOWANIA wyłącznie do celów kopii zapasowych lub archiwalnych. Żadna część towarzyszących materiałów drukowanych nie może być reprodukowana, przesyłana, przepisywana ani przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania w jakikolwiek sposób bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody AUTORA.

Zakończenie

Niniejsza LICENCJA i Twoje prawo do korzystania z OPROGRAMOWANIA wygasają natychmiast bez powiadomienia AUTORA, jeśli nie będziesz przestrzegać warunków niniejszej LICENCJI. Po rozwiązaniu umowy zgadzasz się zniszczyć OPROGRAMOWANIE, w tym wszystkie towarzyszące dokumenty i kopie. Stanowi to uzupełnienie i nie zastępuje jakichkolwiek środków karnych, cywilnych lub innych dostępnych dla AUTHOR. Obowiązuje polityka kredytowa AUTHOR. Polityka kredytowa AUTHOR jest dostępna na życzenie.

Odpowiedzialność

Autor wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym bez ograniczeń dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz wszelkich gwarancji, które mogą powstać w związku ze stosowaniem handlowym, zwyczajowym lub sposobem postępowania . Nie ograniczając powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie jest dostarczane „tak jak jest” i że autor nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie działało nieprzerwanie lub bez błędów ani że oprogramowanie będzie działać ze sprzętem i / lub oprogramowaniem niedostarczonym przez autora. Niniejsze wyłączenie gwarancji stanowi istotną część umowy. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenia dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć Ciebie, a Ty możesz mieć inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.

Brak wpływu na prawa konsumenta. Możesz mieć dodatkowe prawa konsumenta zgodnie z lokalnymi przepisami, których niniejsza umowa nie może zmienić.

Co gwarantujemy

Gwarantujemy, że nasze oprogramowanie jest wolne od wirusów, trojanów, nie pozyskuje danych użytkownika i nie przesyła informacji o użytkowniku.

Jeśli napotkałeś ostrzeżenie oprogramowania antywirusowego, zalecamy przeanalizowanie pakietu instalacyjnego oprogramowania z rozszerzeniem WIRUSTOTALNY.