Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Przykłady formuł programu Excel | ExtendOffice

Liczyć
Policz komórki równe COUNTIFSUMPRODUCTDOKŁADNY
Liczba komórek nie jest równa COUNTIF
Policz komórki równe x lub y COUNTIFSUMPRODUCTSUMA
Policz komórki równe x i y LICZBY
Policz komórki większe lub mniejsze niż COUNTIF
Policz liczbę komórek między dwiema wartościami / datami LICZBY
Policz liczbę komórek nie między dwiema podanymi liczbami COUNTIFSUMPRODUCT
Policz liczbę komórek równą jednej z wielu wartości COUNTIFSUMPRODUCT
Policz liczbę komórek nie równą wielu wartościom COUNTIFCOUNTASUMPRODUCT ISNAMATCH
Policz liczbę komórek nierówną x lub y LICZBYSUMPRODUCT
Policz puste lub niepuste komórki LICZ.PUSTECOUNTIF
Policz komórki, które zaczynają się/kończą określonym tekstem COUNTIF
Policz komórki zawierające x lub y SUMPRODUCTCZY.NUMERUżytkownicy
Policz komórki zawierające określony tekst z rozróżnianiem wielkości liter SUMPRODUCTCZY.NUMERUżytkownicy
Policz, ile komórek zawiera błędy SUMPRODUCTCZY.NUMERSUMA
Liczba komórek zawiera wartości liczbowe lub nieliczbowe SUMPRODUCTCZY.NUMERNIECOUNT
Policz liczbę komórek zawierających liczby nieparzyste lub parzyste SUMPRODUCTMOD
Policz liczbę komórek zawierających wartości dodatnie lub ujemne COUNTIF
Policz liczbę komórek zawierających określoną liczbę znaków COUNTIFSUMPRODUCTLENN
Policz liczbę komórek zawierających określony tekst COUNTIFSUMPRODUCTUżytkownicyCZY.NUMER
Policz liczbę komórek tekstowych COUNTIFLICZBY
Policz komórki, które nie zawierają błędów CZY.BŁĄDSUMPRODUCTSUMA
Policz komórki, które nie zawierają określonego tekstu COUNTIFLICZBY
Policz liczbę komórek, które nie zawierają wielu wartości SUMAWIELECZY.NUMERTRANSPONOWAĆRZĄD
Policz liczbę dat według dnia tygodnia SUMASUMPRODUCTDZIEŃ POWSZEDNI
Policz wiele kryteriów z logiką NOT SUMPRODUCTMATCH
Policz liczby, które zaczynają się od określonej liczby SUMPRODUCTLEWA
Policz wystąpienia określonego tekstu w całym skoroszycie programu Excel SUMPRODUCTCOUNTIFPOŚREDNI
Policz lub sumuj tylko liczby całkowite SUMPRODUCT MOD
Policz liczby, gdzie N-ta cyfra jest równa X SUMPRODUCT MID
Policz komórki, które spełniają co najmniej dwa kryteria LICZBY
Policz dopasowania między dwiema kolumnami SUMPRODUCT
Policz liczbę dat według roku, miesiąca SUMPRODUCTROKMIESIĄC
Policz wiersze, jeśli spełniają kryteria wewnętrzne SUMPRODUCT
Policz wiersze, jeśli spełnia wiele kryteriów SUMPRODUCT
Policz wszystkie dopasowania / duplikaty między dwiema kolumnami SUMPRODUCTCOUNTIFCOUNTMATCHCZY.NUMER
Policz liczbę wierszy zawierających określone wartości SUMAWIELETRANSPONOWAĆKOLUMNA
Policz liczbę wierszy z wieloma kryteriami OR SUMPRODUCT
Policz unikalne wartości liczbowe na podstawie kryteriów SUMACZĘSTOTLIWOŚĆWYDZIWIANIEUNIQUEFILTER
Policz unikalne wartości liczbowe lub daty w kolumnie SUMACZĘSTOTLIWOŚĆCZY.NUMERUNIQUECOUNTIFCOUNT
Policz liczbę widocznych wierszy na filtrowanej liście SUBTOTAL
Policz unikalne wartości w zakresie SUMPRODUCTCZĘSTOTLIWOŚĆMATCHRZĄDCOUNTIF
Policz unikalne wartości za pomocą kryteriów SUMACZĘSTOTLIWOŚĆMATCHRZĄDIF
Policz widoczne wiersze z kryteriami SUMPRODUCTSUBTOTALRZĄDMIN
Użyj LICZ.JEŻELI w nieciągłym zakresie SUMACOUNTIFPOŚREDNI
Liczniki z logiką OR dla wielu kryteriów SUMACOUNTIFSUMPRODUCTMATCH CZY.NUMER
Oblicz procentowy rozkład pozycji na liście COUNTIFCOUNTA
Utwórz podsumowanie licznika według miesiąca z LICZ.JEŻELI LICZBYEDATA
Wykonaj liczenie wystąpień na liście COUNTIFIF
Podsumowanie liczby niepustych kategorii LICZBY
Suma
Suma 3D lub sumif w wielu arkuszach roboczych SUMASUMPRODUCTSUMAPOŚREDNI
Oblicz sumę bieżącą SUMA
Uzyskaj sumę częściową według numeru faktury COUNTIFSUMAIF
Suma wartości według grupy SUMAIF
Suma częściowa według kolorów SUMA
Dwukierunkowe liczenie podsumowań COUNTIF
Sumy częściowe kwot faktur według wieku SUMA
Sumuj wszystkie komórki liczbowe ignorując błędy SUMAJEŻELI BŁĄDAGREGAT
Suma najmniejszych lub najniższych wartości N SUMPRODUCTMAŁY
Suma najmniejszych lub najniższych wartości N w oparciu o kryteria SUMAMAŁYIF
Suma wartości według miesiąca (z rokiem lub bez) SUMASUMPRODUCTMIESIĄCMIESIĄC
Sumy wartości według tygodnia podanej daty SUMA
Suma wartości według numeru tygodnia lub dnia tygodnia TYDZIEŃSUMPRODUCTDZIEŃ POWSZEDNI
Sumuj co N wierszy lub kolumn SUMAOFFSETRZĄDKOLUMNY
Sumuj każdy N-ty wiersz lub kolumnę SUMPRODUCTMODRZĄDKOLUMNA
Suma, jeśli zaczyna się lub kończy określonym tekstem lub znakami SUMA
Sumuj, jeśli komórki zawierają określony tekst w innej kolumnie SUMASUMPRODUCTSZUKAJCZY.NUMER
Suma między dwiema wartościami SUMA
Sumuj tylko komórki zawierające formuły SUMPRODUCTISFORMUŁA
Suma wartości według roku SUMPRODUCT SUMA DATA ROK
Suma, jeśli komórki zawierają gwiazdkę SUMA
Suma, jeśli komórki zawierają zarówno X, jak i Y SUMA
Suma, jeśli komórki zawierają X lub Y lub są równe SUMPRODUCT CZY.NUMER SZUKAJ SUMA
Suma, jeśli data jest między dwiema datami SUMA
Suma, jeśli komórki są równe lub nierówne określonej wartości SUMA
Suma, jeśli większa lub mniejsza niż określona wartość SUMA
Suma, jeśli data jest większa lub mniejsza niż określona data SUMA
Suma, jeśli jest równa jednej z wielu rzeczy SUMASUMPRODUCT
Sumy wartości oparte na pustych lub niepustych kryteriach SUMA
Sumif z wieloma kryteriami opartymi na logice OR i AND SUMASUMA
Sumuj wiele kolumn, jeśli spełnione jest jedno kryterium SUMPRODUCT
Sumuj ostatnie N kolumn SUMA INDEKS KOLUMNY
Suma najwyższych wartości N lub najwyższych wartości N z kryteriami SUMPRODUCT LARGE
Sumuj wartości na podstawie kolumny lub zarówno kolumny, jak i wiersza SUMPRODUCT
Suma wartości w ciągu ostatnich N dni na podstawie kryteriów SUMA DZIŚ
Sumuj tylko widoczne komórki lub wiersze na filtrowanej liście SUBTOTAL
Sumuj wartości w zakresie poziomym SUMA
Użyj SUMIFS z wieloma kryteriami opartymi na logice OR SUMASUMA
Użyj SUMPRODUCT z funkcją IF SUMPRODUCT
Budżetowy
Oblicz płatności odsetek za okres lub łącznie IPMTCUMIPMT
Lookup
Przybliżone dopasowanie z INDEX i MATCH INDEKSMATCH
Przybliżone dopasowanie za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO WYSZUKAJ.PIONOWO
Wyszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter INDEKSMATCHWYSZUKAJ.PIONOWODOKŁADNYWYBIERZ
Wyszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter w celu zwrócenia pasujących liczb SUMPRODUCTMATCHDOKŁADNY
Policz brakujące wartości SUMPRODUCTMATCHISNACOUNTIF
Dynamiczny arkusz lub odwołanie do skoroszytu POŚREDNI
Dokładne dopasowanie z INDEX i MATCH INDEKSMATCH
Dokładne dopasowanie za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO WYSZUKAJ.PIONOWO
Znajdź najdłuższy lub najkrótszy ciąg tekstowy w kolumnie lub wierszu INDEKSMATCHLENMAXMIN
Znajdź najdłuższy ciąg tekstowy z kryteriami INDEKSMATCHLENMAX
Znajdź brakujące wartości IFISNAMATCHWYSZUKAJ.PIONOWOCOUNTIF
Uzyskaj adres komórki wyników wyszukiwania INDEKSMATCHKOMÓRKA
Uzyskaj pierwszą niepustą wartość w kolumnie lub wierszu INDEKSMATCHJEST PUSTY
Uzyskaj pierwszą wartość liczbową w kolumnie lub wierszu INDEKSMATCHCZY.NUMER
Pobierz pierwszą wartość tekstową w kolumnie INDEKSMATCHWYSZUKAJ.PIONOWO
Pobierz pierwszą wartość tekstową z rzędu WYSZUKAJ.POZIOMO
Uzyskaj informacje odpowiadające maksymalnej wartości INDEKSMATCHMAX
Uzyskaj informacje odpowiadające wartości minimalnej INDEKSMATCHMIN
Pobierz ostatnią wartość tekstową w kolumnie INDEKSMATCH
Uzyskaj informacje o uczniach lub pracownikach za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO WYSZUKAJ.PIONOWO
Uzyskaj wartość w danym wierszu i kolumnie INDEKSMATCHMAŁY
INDEKS i DOPASUJ w wielu kolumnach INDEKSMATCHWIELETRANSPONOWAĆKOLUMNA
INDEX i MATCH z wieloma tablicami INDEKSMATCHWYBIERZ
Wyszukiwanie po lewej stronie z INDEX i MATCH INDEKSMATCH
Wyszukiwanie po lewej stronie za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO WYSZUKAJ.PIONOWOWYBIERZ
Zlokalizuj maksymalną wartość w zakresie MATCHMAX
Znajdź pierwszy błąd MATCHCZY.BŁĄD
Znajdź pierwszy mecz, który nie zaczyna się od MATCHLEWAIF
Znajdź pierwsze dopasowanie, które nie zawiera MATCHCZY.NUMERSZUKAJ
Zlokalizuj pierwsze częściowe dopasowanie za pomocą symboli wieloznacznych MATCH
Wyszukaj wartość zawierającą określony tekst za pomocą symboli wieloznacznych INDEKSMATCH
Wyszukaj najbliższe dopasowanie INDEKSMATCHABSMIN
Wyszukaj najbliższą wartość dopasowania z wieloma kryteriami IFINDEKSMATCH
Wyszukaj i pobierz całą kolumnę INDEKSMATCHSUMAŚREDNIMAXLARGE
Wyszukaj i pobierz cały wiersz INDEKSMATCHSUMAŚREDNIMIN
Wyszukaj następny największy mecz za pomocą INDEX i MATCH INDEKSMATCH
Wyszukaj pierwszy częściowy numer dopasowania MATCHTEKSTINDEKS
Wyszukaj wartości w kolejności malejącej INDEKSMATCH
Wyszukaj wartości z innego arkusza lub skoroszytu WYSZUKAJ.PIONOWO
Połącz tabele z INDEKSEM i PODAJ.POZYCJĘ INDEKSMATCH
Wyszukiwanie wielu kryteriów za pomocą funkcji INDEX i PODAJ.POZYCJĘ INDEKSMATCH
Częściowe dopasowanie za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO WYSZUKAJ.PIONOWO
Pobierz pierwszą wartość listy z komórki INDEKSMATCHSZUKAJCZY.NUMER
Pobierz pierwszą pasującą wartość w komórce względem listy INDEKSMATCHSZUKAJAGREGAT
Pobierz informacje związane z najniższymi wartościami n WYSZUKAJ.PIONOWO
Pobierz n-ty mecz za pomocą INDEX INDEKSRZĄDMAŁYIF
Pobierz n-ty mecz za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO WYSZUKAJ.PIONOWO
Kalkulator kosztów wysyłki WYSZUKAJ.PIONOWO
Dwukierunkowe dopasowanie przybliżone z wieloma kryteriami INDEKSMATCHIF
Dwukierunkowe wyszukiwanie z INDEX i MATCH INDEKSMATCH
Vlookup z dynamiczną nazwą arkusza WYSZUKAJ.PIONOWOPOŚREDNI
matematyka
Konwertuj wartość binarną na wartość dziesiętną, ósemkową lub szesnastkową BIN2DECDZIESIĘTNYBIN2PAŹBIN2HEX
Konwertuj wartość szesnastkową na dziesiętną, binarną lub ósemkową HEX2DECDZIESIĘTNYHEX2PAŹHEX2BIN
Konwertuj wartość ósemkową na dziesiętną, binarną lub szesnastkową PAŹ2GRUŚDZIESIĘTNYOCT2HEXOCT2BIN
Konwertuj wartość dziesiętną na binarną, ósemkową lub szesnastkową DEC2DECDEC2PAŹDEC2HEX
Zamień liczbę dziesiętną na adres IP MID
Konwertuj liczbę dziesiętną na liczbę całkowitą w programie Excel OKRĄGŁY ROUNDDOWN ROUNDUP
Data i czas
Dodaj dni robocze do tej pory DZIEŃ ROBOCZYDAT.ROBOCZY.INTL
Dodaj godziny do czasu CZAS MOD
Dodaj minuty do czasu CZAS MOD
Dodaj godziny minuty sekundy do czasu CZAS
Dodaj miesiące do tej pory  
Dodaj lata do tej pory DATAROKMIESIĄCDZIEŃ
Przypisuj punkty na podstawie późnego czasu IFWARTOŚĆ
Dodaj lub odejmij dotychczasowe dni  
Oblicz dni godziny minuty sekundy między dwiema datami TEKST
Oblicz dni pozostałe od dzisiaj MAXDZIŚ
Oblicz dni pozostałe między datami  
Oblicz pozostałe dni w miesiącu MIESIĄC
Oblicz pozostałe dni w roku  
Oblicz różnicę między dwiema datami JEŻELI DATA
Oblicz różnicę między dwoma czasami IF
Oblicz datę ważności MIESIĄCEDATA
Oblicz godziny, minuty, sekundy między czasami GODZINA  MINUTE DRUGIE
Oblicz czas sieci MOD
Oblicz datę przejścia na emeryturę EDATA
Oblicz nakładające się dni MAXMIN
Oblicz wynagrodzenie za nadgodziny  
Oblicz lata miesiące dni między dwiema datami JEŻELI DATA
Sprawdź, czy daty to dzień roboczy DZIEŃ ROBOCZY   DZIEŃ.ROBOCZY.INTL
Sprawdź, czy data to ostatni n dzień DZIŚ    I
Sprawdź, czy data jest z ostatnich n miesięcy od dzisiejszego DZIŚ    I     MIESIĄC
Sprawdź, czy dwie daty są w tym samym miesiącu roku MIESIĄC  ROK
Połącz datę i godzinę TEKST   POWIĄZAĆ
Konwertuj datę na Julian TEKST  ROK  DATA
Konwertuj datę na miesiąc rok dzień TEKST
Konwertuj datę na tekst TEKST
Konwertuj ciąg datetime na datetime LEWA  MID
Zamień godziny dziesiętne na czas  
Zamień minuty dziesiętne na czas  
Konwertuj nazwę miesiąca na numer DATA.WARTOŚĆ   MIESIĄC
Konwertuj liczbę na bieżąco TEKST  LEWA  MID  PRAWO  DATA
Konwertuj czas na inną strefę czasową MOD
Konwertuj czas na godziny dziesiętne  
Zamień czas na minuty dziesiętne  
Konwertuj czas na sekundy dziesiętne  
Zamień czas na pieniądze  
Konwertuj czas na Unix DATA
Konwertuj znacznik czasu na czas MID  CZAS
Konwertuj tekst na czas DATA.WARTOŚĆ  WARTOŚĆ  
Policz dni miesiąca MIESIĄC  DZIEŃ
Policz dni do daty wygaśnięcia DZIŚ
Policz dzień tygodnia między dwiema datami POŚR  RZĄD  DZIEŃ POWSZEDNI  SUMPRODUCT
Policz dzień tygodnia w zakresie dat DZIEŃ POWSZEDNI  SUMPRODUCT
Policz dni od dzisiaj DZIŚ  IF  JEST PUSTY  ABS
Policz dni między dwiema datami JEŻELI DATA
Policz dni pozostałe w bieżącym miesiącu rok MIESIĄC  ROK  DATA
Policz święta między dwiema datami SUMPRODUCT
Policz miesiące między dwiema datami JEŻELI DATA   CZĘŚĆ ROKU
Policz liczbę połączeń w przedziale czasowym LICZBY
Policz czasy w zakresie LICZBY
Licz tylko dni robocze NETWORKDAYS  DNI.ROBOCZE.NIESTAND
Utwórz zakres dat z dwóch dat TEKST
Utwórz dynamiczną listę dat WYDZIWIANIE
Utwórz tygodniowy zakres dat WYDZIWIANIE  TEKST
Nazwa dnia tygodnia w niestandardowym formacie DZIEŃ POWSZEDNI  WYBIERZ
Wyświetl aktualną datę lub godzinę DZIŚ   TERAZ
Wyodrębnij czas tylko z daty i godziny w programie Excel CZASMOD
Wyodrębnij datę tylko z daty i godziny w programie Excel INTTRUNC DATA
Znajdź najwcześniejszą lub najpóźniejszą datę każdej grupy IF MAX MIN
Znajdź ostatni dzień tygodnia w miesiącu MIESIĄC  DZIEŃ POWSZEDNI
Znajdź następny termin na liście harmonogramów  
Uzyskaj nazwę dnia z podanej daty TEKST  DZIEŃ POWSZEDNI  WYBIERZ
Uzyskaj datę z dnia, miesiąca, roku DATA
Uzyskaj pierwszy lub ostatni dzień roboczy w miesiącu ROK     MIESIĄC       DATA  DZIEŃ ROBOCZY
Pobierz miesiąc obrachunkowy od daty MIESIĄC  WYBIERZ
Uzyskaj kwartał fiskalny od daty MIESIĄC   WYBIERZ
Uzyskaj rok obrotowy od daty MIESIĄC   ROK
Uzyskaj pierwszy lub ostatni dzień miesiąca według podanej daty DZIEŃ  MIESIĄC
Uzyskaj nazwę tekstu pierwszego dnia miesiąca po miesiącu  IF
Uzyskaj pierwszy lub ostatni dzień poprzedniego miesiąca MIESIĄC
Uzyskaj środek dwóch dat SUMA  DZIEŃ ROBOCZY
Pobierz poniedziałek tygodnia DZIEŃ POWSZEDNI
Pobierz miesiąc od daty MIESIĄC
Pobierz ostatni dzień tygodnia MOD
Pobierz następny konkretny dzień tygodnia DZIEŃ POWSZEDNI
Pobierz n-ty dzień tygodnia w miesiącu według podanej daty DZIEŃ POWSZEDNI DZIEŃ
Pobierz n-ty dzień roku według podanej daty ROK  DATA
Uzyskaj liczbę dni roboczych między dwiema datami NETWORKDAYS  DNI.ROBOCZE.NIESTAND
Uzyskaj procent ukończonego lub pozostałego roku ROK  DATA CZĘŚĆ ROKU
Pobierz kwartał od daty MIESIĄC  ROK
Uzyskaj tę samą datę w zeszłym miesiącu lub następnym miesiącu EDATA
Uzyskaj tę samą datę w zeszłym roku lub w przyszłym roku EDATA
Uzyskaj numer tygodnia od daty w programie Excel TYDZIEŃ
Uzyskaj godziny pracy między dwiema datami w programie Excel NETWORKDAYS DNI.ROBOCZE.NIESTAND
Uzyskaj lub oblicz wiek od daty urodzenia w programie Excel CZĘŚĆ ROKU JEŻELI DATA
Lista świąt między dwiema datami IF   TEKSTJOIN
Tekst
Skróć słowa lub nazwy TEKSTJOIN CZY.NUMER RZĄD POŚREDNI LEN MATCH MID TRIM LEWA ZASTĄPIĆ Użytkownicy GÓRNY
Dodaj numer kierunkowy lub numer kierunkowy kraju do numeru telefonu POWIĄZAĆ
Dodaj znak przed każdym słowem ZASTĄPIĆ
Dodaj przecinek po pierwszym słowie WYMIANA Użytkownicy
Dodaj przecinek między nazwami UżytkownicyWYMIANA TRIM ZASTĄPIĆ
Dodaj myślniki do numeru telefonu WYMIANA
Dodaj myślniki do numeru PESEL w komórce LEWA MID PRAWO ZASTĄPIĆ
Dodaj wiodące zera, aby poprawić długość tekstu TEKST
Dodaj tekst na środku LEWA MID WYMIANA
Dodaj spację po przecinku TRIM ZASTĄPIĆ
Dodaj spację między liczbą a tekstem TRIMWYMIANA MIN Użytkownicy MAX JEŻELI BŁĄD RZĄD POŚREDNI LEN
Rozpocznij wielką literę pierwszej litery ciągu tekstowego lub każdego słowa GÓRNYLEN Użytkownicy NIŻSZY WYMIANA LEWA MID
Sprawdź, czy komórka zawiera określony tekst CZY.NUMER SZUKAJ Użytkownicy
Sprawdź, czy komórka zawiera wiele rzeczy SUMPRODUCT CZY.NUMER SZUKAJ COUNTA
Sprawdź, czy komórka zawiera jedną z wielu rzeczy SUMPRODUCT CZY.NUMER SZUKAJ
Sprawdź, czy komórka zawiera jedną z kilku wartości, ale wyklucz inne wartości SUMPRODUCT CZY.NUMER SZUKAJ
Sprawdź, czy komórka zawiera jakieś teksty, ale nie zawiera innych COUNT SZUKAJ I
Konwertuj literę na liczbę KOLUMNA POŚREDNI
Sprawdź, czy komórka zawiera liczbę COUNT Użytkownicy
Połącz komórki z podziałem linii POWIĄZAĆ
Połącz datę i godzinę w jedną komórkę w programie Excel TEKST
Połącz tekst i datę w tej samej komórce w programie Excel TEKST POWIĄZAĆ
Policz wartości oddzielone przecinkami w komórce LEN ZASTĄPIĆ TRIM
Policz określony znak w komórce LEN ZASTĄPIĆ
Policz określony znak w zakresie komórek SUMPRODUCT LEN ZASTĄPIĆ
Policz określone słowa w komórce LEN ZASTĄPIĆ
Policz określone słowa w zakresie komórek SUMPRODUCT LEN ZASTĄPIĆ
Policz liczbę znaków w komórce LEN
Policz liczbę znaków w zakresie komórek SUMPRODUCT LEN
Policz liczbę słów w komórce LEN TRIM ZASTĄPIĆ
Policz liczbę słów w zakresie komórek SUMPRODUCT LEN TRIM ZASTĄPIĆ
Używaj podwójnych cudzysłowów w formułach ZWĘGLAĆ
Sprawdź, czy komórka ma jakąkolwiek wartość na liście SUMPRODUCT
Wyczyść i przeformatuj numery telefonów ZASTĄPIĆ
Połącz komórki przecinkami TRIM ZASTĄPIĆ POWIĄZAĆ
Połącz inicjał i nazwisko LEWA POWIĄZAĆ
Porównaj dwa lub więcej ciągów tekstowych DOKŁADNY IF COUNTIF
Połącz komórki, ale ignoruj ​​puste miejsca TEKSTJOIN
Konwertuj liczby na tekst w programie Excel TEKST STAŁA
Konwertuj tekst na liczbę w programie Excel WARTOŚĆ PRAWO LEWA MID
Zawiera listę słów kluczowych zliczania słów kluczowych SUMPRODUCT CZY.NUMER SZUKAJ
Policz wiersze oddzielone znakami końca wiersza w komórce lub zakresie LEN ZASTĄPIĆ
Pokaż określony tekst na podstawie wartości w programie Excel POWT IF
Wyodrębnij z komórki wszystkie słowa oprócz pierwszego lub ostatniego PRAWO LEN Użytkownicy LEWA ZASTĄPIĆ
Wyodrębnij tylko wielkie litery ZASTĄPIĆ
Wyodrębnij rozszerzenie z nazwy pliku PRAWO LEN Użytkownicy SZUKAJ WYMIANA
Wyodrębnij nazwę pliku ze ścieżki w programie Excel MID Użytkownicy ZASTĄPIĆ LEN JEŻELI BŁĄD
Wyodrębnij pierwszą linię komórki SZUKAJ LEWA
Wyciągnij imię i nazwisko z wiadomości e-mail Użytkownicy LEWA LEN PRAWO
Wyodrębnij nazwę folderu ze ścieżki Użytkownicy ZASTĄPIĆ LEN PRAWO
Wyciąg od prawej do postaci SZUKAJ PRAWO ZASTĄPIĆ LEN JEŻELI BŁĄD
Wyciągnij inicjały z nazwisk MID IF Użytkownicy LEWA
Wyodrębnij wiele linii z komórki TRIM MID POWT LEN ZASTĄPIĆ
Wyodrębnij ostatni wiersz tekstu z komórki wieloliniowej ZASTĄPIĆ POWT PRAWO TRIM
Wyodrębnij n-te słowo z ciągu tekstowego w programie Excel ZASTĄPIĆ POWT MID TRIM LEN
Wyodrębnij ścieżkę z pełnej ścieżki Użytkownicy ZASTĄPIĆ LEN LEWA
Wyodrębnij podciąg z ciągu tekstowego w programie Excel MID LEWA PRAWO SZUKAJ
Wyodrębnij ostatnie dwa słowa z komórki MID Użytkownicy ZASTĄPIĆ LEN
Wyodrębnij tekst między nawiasami z ciągu tekstowego MID SZUKAJ
Wyodrębnij słowo zaczynające się od określonego znaku w programie Excel MID TRIM LEWA Użytkownicy POWT LEN ZASTĄPIĆ
Wyodrębnij słowo zawierające określony tekst w programie Excel MID TRIM Użytkownicy POWT MAX ZASTĄPIĆ
Wyodrębnij pierwszy inicjał i nazwisko z imienia i nazwiska LEWA PRAWO Użytkownicy LEN
Wyodrębnij pierwsze drugie imię i nazwisko z imienia i nazwiska w programie Excel LEWA PRAWO Użytkownicy LEN MID SZUKAJ ZASTĄPIĆ
Wyodrębnij tekst przed lub po drugiej spacji lub przecinku LEWA MID Użytkownicy ZASTĄPIĆ TRIM
Wyodrębnij tekst po ostatnim wystąpieniu określonego znaku PRAWO SZUKAJ LEN ZASTĄPIĆ TRIM POWT
Wyodrębnij tekst między pierwszym a drugim przecinkiem z ciągów tekstowych MID SZUKAJ Użytkownicy ZASTĄPIĆ
Znajdź i zamień wiele wartości w programie Excel ZASTĄPIĆ INDEKS
Znajdź n-te wystąpienie znaku w komórce ZASTĄPIĆ Użytkownicy
Znajdź najczęstszy tekst w zakresie TRYB INDEKS MATCH
Znajdź najczęściej używany tekst z kryteriami TRYB INDEKS IF MATCH
Znajdź pozycję n-tego wystąpienia Użytkownicy ZASTĄPIĆ
Odwróć lub odwróć imię i nazwisko na liście programu Excel MID SZUKAJ LEN
Pobierz lub wyodrębnij pierwsze słowo z ciągu tekstowego w programie Excel Użytkownicy LEWA
Pobierz lub wyodrębnij ostatnie słowo z ciągu tekstowego w programie Excel TRIM PRAWO POWT
Jeśli komórka zawiera tekst, wyświetl ją w programie Excel IF CZY.NUMER SZUKAJ
Ustaw tę samą długość tekstu POWT LEN
Zrób pierwszą małą literę LEWA NIŻSZY WYMIANA
Przenieś lub połącz zawartość wielu komórek w jedną komórkę POWIĄZAĆ TRANSPONOWAĆ TEKSTJOIN
Normalizuj tekst TRIM ZASTĄPIĆ NIŻSZY
Usuń rozszerzenie z nazwy pliku Użytkownicy LEWA
Usuń pierwsze n znaków LEN PRAWO
Usuń pierwsze lub ostatnie słowo z ciągu PRAWO LEN Użytkownicy LEWA TRIM ZASTĄPIĆ
Usuń z prawej strony tekstu LEN LEWA
Excel usuwa ostatni lub końcowy przecinek w komórce IF PRAWO LEWA LEN
Usuń przestrzeń wiodącą i końcową CZYSTE TRIM ZASTĄPIĆ
Usuń podziały wierszy z komórek w programie Excel CZYSTE TRIM ZASTĄPIĆ
Usuń inicjał środkowy z imienia i nazwiska w programie Excel LEWA PRAWO Użytkownicy TRIM ZASTĄPIĆ POWT
Usuń prefiks lub sufiks z ciągu PRAWO LEN LEWA
Usuń tekst z komórki, dopasowując zawartość ZASTĄPIĆ
Usuń tekst z komórki na podstawie określonej pozycji WYMIANA ZASTĄPIĆ
Usuń tekst na podstawie zmiennej pozycji w programie Excel WYMIANA Użytkownicy
Usuń niechciane znaki z komórki w programie Excel ZASTĄPIĆ
Usuń tekst przed lub po pierwszym lub ostatnim określonym znaku z ciągów tekstowych PRAWO LEWA Użytkownicy SZUKAJ LEN ZASTĄPIĆ
Usuń tekst po lub przed drugą lub n-tą spacją z ciągów tekstowych PRAWO LEWA UżytkownicyLEN ZASTĄPIĆ
Usuń tekst w nawiasach lub nawiasach kwadratowych z ciągów tekstowych Użytkownicy MID LEN ZASTĄPIĆ
Zastąp określony znak w komórce innym ZASTĄPIĆ
Odwróć ciąg tekstowy w komórce w programie Excel TEKSTJOIN MID
Podziel wymiary na indywidualne długości, wysokości i szerokości LEWA MID PRAWO Użytkownicy LEN ZASTĄPIĆ
Podziel wymiary na dwie części w programie Excel LEWA PRAWO Użytkownicy LEN ZASTĄPIĆ
Oddziel liczby od jednostek miary MAX CZY.NUMER WARTOŚĆ MID LEWA TRIM PRAWO
Oddzielne oktety adresu IP w programie Excel LEWA MID LEN Użytkownicy
Oddzielne adresy e-mail do nazw użytkowników i domen LEWA PRAWO LEN Użytkownicy
Podziel dolary i centy Użytkownicy PRAWO LEN
Podziel komórkę pierwszą spacją w programie Excel LEWA Użytkownicy PRAWO LEN
Podziel numer na pojedyncze cyfry MID KOLUMNA
Podziel zdanie na słowa SZUKAJ MID RZĄD KOLUMNA IF
Podziel tekst i liczby MID   Użytkownicy  LEWA PRAWO LEN
Podziel ciąg tekstowy na określony znak w komórce w programie Excel MID   Użytkownicy  LEWA PRAWO LEN
Podziel tekst z separatorem w komórce w programie Excel MID   TRIM  ZASTĄPIĆ LEN
Usuń lub usuń znaki nienumeryczne z ciągów tekstowych TEKSTJOIN JEŻELI BŁĄD MID RZĄD POŚREDNI
Usuń lub usuń znaki numeryczne z ciągów tekstowych TEKSTJOIN IF CZY.SERR MID RZĄD POŚREDNI LEN
Usuń lub usuń tagi html z ciągów tekstowych MID   LEN
Przytnij tekst do n słów ZASTĄPIĆ   Użytkownicy  LEWA

Bądż na bieżąco

Prawa autorskie © 2009 - www.extendoffice.com. | Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasilany przez ExtendOffice, | Mapa strony
Microsoft i logo Office są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
Chronione przez Sectigo SSL