Przejdź do głównej zawartości

Wskazówki dotyczące programu Excel: programista> Makro lub VBA

Autor: Kelly Ostatnia modyfikacja: 2020-03-23

Edytuj

Edytuj> Zmień zawartość komórki

Jak dodać / wstawić określony znak co x znaków do komórek?

Jak dodać prefiks lub sufiks do zakresu komórek w programie Excel?

Jak dodać ciągi tekstu do wielu komórek w programie Excel?

Jak dodać tekst w środku wybranych komórek w programie Excel?

Jak dodać tekst na początku lub na końcu wszystkich komórek w programie Excel?

Jak zapisać wszystkie litery w komórce lub kolumnie w programie Excel?

Jak zamieniać wielką literę tylko pierwszą literą lub pierwszą literą każdego słowa w programie Excel?

Jak zmienić wartość komórki, klikając komórkę?

Jak zmienić ciągi tekstowe na wielkość liter w programie Microsoft Excel?

Jak zmienić wielkie litery na małe w programie Microsoft Excel?

Jak zmienić wielkie litery na właściwe lub tytułowe w programie Microsoft Excel?

Jak zmienić wartość na podstawie koloru komórki w programie Excel?

Jak przekonwertować wszystkie czapki na tylko pierwszą czapkę w wybranym zakresie w programie Excel?

Jak przekonwertować ciąg tekstowy na odpowiednią wielkość liter z wyjątkami w programie Excel?

Jak odwrócić imię i nazwisko w komórkach w programie Excel?

Jak wymusić na ciągach tekstowych wielkie / małe / prawidłowe litery w programie Excel?

Jak wymusić wpisywanie wielkich liter w polu tekstowym?

Jak wstawić / dodać apostrof przed liczbami w programie Excel?

Jak wstawić / dodać spację po każdych x znakach w komórkach?

Jak wstawić nawiasy wokół tekstu w komórce?

Jak wstawić dwukropek między liczbami, aby automatycznie ustawić je jako format czasu w programie Excel?

Jak wstawić spacje przed dużymi literami w programie Excel?

Jak szybko przekonwertować / zmienić tekst na wielkie litery w programie Microsoft Excel?

Jak zmienić układ tekstu w komórce w programie Excel?

Jak odwrócić nazwę domeny według notacji w programie Excel?

Jak odwrócić ciąg tekstowy lub kolejność słów w programie Excel?

Jak zamienić lub zamienić tekst w jednej komórce w programie Excel?

Edycja> Połącz

Jak zebrać dane z wielu arkuszy do arkusza wzorcowego w programie Excel?

Jak połączyć zawartość wielu komórek bez utraty danych w programie Excel?

Jak połączyć wiele kolumn w jedną listę w programie Excel?

Jak połączyć wiele wierszy w jeden na podstawie duplikatów w programie Excel?

Jak połączyć wiele skoroszytów w jeden główny skoroszyt w programie Excel?

Jak połączyć wiersze o tym samym identyfikatorze / nazwie w programie Excel?

Jak połączyć dwie listy bez duplikatów w programie Excel?

Jak połączyć kolumny komórek i zachować kolor tekstu w programie Excel?

Jak połączyć wartości komórek, dopóki nie znajdzie pustej komórki w kolumnie?

Jak połączyć komórki, jeśli ta sama wartość istnieje w innej kolumnie w programie Excel?

Jak połączyć wiersze w jedną komórkę na podstawie grupy w programie Excel?

Jak połączyć teksty wielu komórek w pole tekstowe w programie Excel?

Jak przekonwertować listę kolumn na listę oddzieloną przecinkami w programie Excel?

Jak scalić wiele arkuszy z tymi samymi nagłówkami w programie Excel?

Jak scalić lub skonsolidować arkusze lub skoroszyty w jeden arkusz?

Jak szybko scalić sąsiednie wiersze z tymi samymi danymi w programie Excel?

Jak szybko scalić wiersze na podstawie wartości jednej kolumny, a następnie wykonać obliczenia w programie Excel?

Edycja> Konwertuj

Jak zmienić liczby ujemne na dodatnie w programie Excel?

Jak zmienić liczby dodatnie na ujemne w programie Excel?

Jak przekonwertować wszystkie tabele na zakresy w aktywnym arkuszu?

Jak przekonwertować stopnie dziesiętne na stopnie, minuty i sekundy w programie Excel?

Jak przekonwertować HTML na tekst w komórkach w programie Excel?

Jak przekonwertować nazwę miesiąca na numer w programie Excel?

Jak przekonwertować tekst w polu tekstowym na zawartość komórki w programie Excel?

Jak przekonwertować rrrrmmdd na normalny format daty w programie Excel?

Jak szybko przekonwertować / zmienić liczby na słowa w programie Excel?

Jak szybko przekonwertować tabelę tablic na tabelę list w programie Excel?

Jak odwrócić znaki wartości w komórkach w programie Excel?

Edycja> Kopiuj i wklej

Jak automatycznie skopiować i wkleić komórkę w bieżącym arkuszu lub z jednego arkusza do drugiego w programie Excel?

Jak automatycznie skopiować komórkę do schowka za pomocą jednego kliknięcia w programie Excel?

Jak przekonwertować tabelę krzyżową (tabelę 2-wymiarową) na listę w programie Excel?

Jak przekonwertować tabelę stylu macierzy na trzy kolumny w programie Excel?

Jak skopiować ukryty arkusz w programie Excel?

Jak skopiować wybrany zakres do nowego skoroszytu w programie Excel?

Jak skopiować i wkleić tylko niepuste komórki w programie Excel?

Jak skopiować komórkę bez nowego podziału wiersza w programie Excel?

Jak skopiować wartość pola kombi do aktywnej komórki w programie Excel?

Jak skopiować aktualny adres komórki do innej lokalizacji w programie Excel?

Jak skopiować dane z chronionego arkusza?

Jak skopiować dane do innego arkusza roboczego za pomocą filtru zaawansowanego w programie Excel?

Jak skopiować dane do następnego pustego wiersza innego arkusza roboczego w programie Excel?

Jak skopiować hiperłącze tylko z jednej komórki do drugiej w programie Excel?

Jak skopiować obraz z arkusza do formularza użytkownika w programie Excel?

Jak skopiować wiele zaznaczeń lub zakresów w programie Excel?

Jak wielokrotnie kopiować wiele arkuszy w programie Excel?

Jak skopiować jeden format wykresu do innych w programie Excel?

Jak skopiować jeden wypełniony kolor tylko do zakresu w programie Excel?

Jak skopiować tylko granice wybranego zakresu w programie Excel?

Jak skopiować wiersze i wkleić do innego arkusza na podstawie daty w programie Excel?

Jak skopiować arkusz i automatycznie zmienić nazwę w programie Excel?

Jak skopiować arkusz i zmienić nazwę na podstawie wartości komórki w programie Excel?

Jak skopiować sumę wybranych komórek tylko w programie Excel?

Jak skopiować wartości i formatowanie z zakresu do innego w programie Excel?

Jak skopiować arkusz roboczy na koniec skoroszytu w programie Excel?

Jak utworzyć listę z zakresu w programie Excel?

Jak wyłączyć funkcje wycinania, kopiowania i wklejania w programie Excel?

Jak powielić wiersze na podstawie wartości komórki w kolumnie?

Jak łatwo i szybko transponować zakres i układać dane w programie Excel?

Jak połączyć dwie kolumny w jedną z naprzemiennymi wartościami w programie Excel?

Jak przenieść co drugi wiersz do kolumny w programie Excel

Jak skopiować tylko formatowanie z zakresu do innego w programie Excel?

Jak wkleić zakres komórek do treści wiadomości jako obraz w programie Excel?

Jak wkleić wszystkie oprócz formuł w programie Excel?

Jak wkleić zawartość zewnętrzną do programu Excel zawsze zgodne z formatowaniem docelowym?

Jak wkleić wartości do widocznych / przefiltrowanych komórek tylko w programie Excel?

Jak szybko ułożyć wiele kolumn w jednej kolumnie w programie Excel?

Jak szybko zamienić zawartość dwóch komórek w programie Excel?

Jak szybko transponować listę adresów z wierszy do kolumn w programie Excel?

Jak odwołać się do formatu i wartości z innej komórki w programie Excel?

Jak powtórzyć wartość komórki x razy w programie Excel?

Jak ograniczyć wklejanie tylko wartości (zapobieganie formatowaniu) w programie Excel?

Jak ustawić wartości wklejania jako domyślne wklejanie, gdy używasz Ctrl + V w programie Excel?

Jak układać kolumny od lewej do prawej w jednej kolumnie w programie Excel?

Jak zamienić wiersze lub kolumny w programie Excel?

Jak przetransponować / przekonwertować kolumny i wiersze na jedną kolumnę?

Jak przetransponować / przekonwertować kolumny i wiersze na jeden wiersz?

Jak transponować komórki w jednej kolumnie na podstawie unikatowych wartości w innej kolumnie?

Jak transponować kolumny do wierszy i wstawiać nowe wiersze, aby wypełnić dane w programie Excel?

Jak transponować zduplikowane wiersze do kolumn w programie Excel?

Jak przetransponować co 5 lub n wierszy z jednej kolumny do wielu kolumn?

Jak przetransponować / przekonwertować pojedynczą kolumnę na wiele kolumn w programie Excel?

Edytuj> Usuń i wyczyść

Jak zbiorczo usuwać hiperłącza naraz w programie Excel?

Jak jednocześnie wyczyścić zawartość i formatowanie w komórkach w programie Excel?

Jak wyczyścić zawartość nazwanego zakresu w programie Excel?

Jak wyczyścić cały arkusz lub określony zakres w programie Excel?

Jak wyczyścić określoną zawartość komórki, jeśli wartość innej komórki zmieni się w programie Excel?

Jak wyczyścić określoną zawartość komórki podczas otwierania i zamykania w skoroszycie programu Excel?

Jak wyczyścić zawartość wielu scalonych komórek w programie Excel?

Jak usunąć aktywny skoroszyt (bieżący plik) w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie puste linie lub tylko pierwszą linię w komórce w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie oprócz wybranych zakresów w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie ukryte wiersze lub kolumny w programie Excel?

Jak łatwo usunąć wszystkie zdjęcia lub inne obiekty w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie wiersze poniżej określonego wiersza lub aktywnej komórki w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie wiersze zawierające określony tekst w kolumnie w arkuszach Google?

Jak usunąć wszystkie wiersze z wyjątkiem pierwszego wiersza nagłówka w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie arkusze z wyjątkiem określonego / bieżącego w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie puste arkusze w programie Excel?

Jak usunąć puste kolumny z nagłówkiem w programie Excel?

Jak usunąć całe kolumny na podstawie wartości nagłówka w programie Excel?

Jak usunąć cały wiersz, jeśli komórka zawiera zero w programie Excel?

Jak usunąć ukryte arkusze w programie Excel?

Jak szybko usunąć wiele pustych kolumn w programie Excel?

Jak usunąć jedną lub wszystkie tabele przestawne w programie Excel?

Jak usunąć wiersze powyżej aktywnej komórki lub określonego tekstu w programie Excel?

Jak usunąć wiersze na podstawie koloru tła w programie Excel?

Jak usunąć wiersze, jeśli komórka jest większa / mniejsza niż określona wartość w programie Excel?

Jak usunąć wiersze, jeśli komórki są puste na długiej liście w programie Excel?

Jak usunąć wiersze niezawierające określonego tekstu w programie Excel?

Jak usunąć wiersze niespełniające kryteriów na innym arkuszu?

Jak usunąć wiersze z brakującymi / pustymi wartościami w niektórych kolumnach w programie Excel?

Jak usunąć wiersze z wartościami ujemnymi w programie Excel?

Jak usunąć te same wiersze lub zakresy w wielu arkuszach w programie Excel?

Jak usunąć arkusz, jeśli nazwa zawiera określony tekst ze skoroszytu?

Jak usunąć arkusz, jeśli nazwy arkusza nie ma na liście?

Jak usunąć określony arkusz, jeśli istnieje w skoroszycie?

Jak usunąć unikalne wartości z kolumny w programie Excel?

Jak usunąć arkusz roboczy na podstawie wartości komórki w programie Excel?

Jak usunąć arkusz roboczy bez monitu lub ostrzeżenia w programie Excel?

Jak przefiltrować listę i usunąć pozostałe ukryte lub widoczne wiersze w programie Excel?

Jak zachować lub usunąć wiodące zera w programie Excel?

Jak usunąć tylko widoczne wiersze lub kolumny w programie Excel?

Jak zapobiec usuwaniu wierszy lub kolumn w udostępnionym niezabezpieczonym skoroszycie?

Jak szybko usunąć wszystkie autokształty w programie Excel?

Jak szybko usunąć całą zawartość odblokowanych / niezabezpieczonych komórek w programie Excel?

Jak szybko usunąć wszystkie obiekty HTML w programie Excel?

Jak szybko usunąć wszystkie pola tekstowe w programie Excel?

Jak szybko usunąć co drugi wiersz w programie Excel?

Jak szybko usunąć formatowanie warunkowe w programie Excel?

Jak szybko usunąć myślniki z komórek w programie Excel?

Jak szybko usunąć podziały wierszy w programie Excel?

Jak usunąć / usunąć wszystkie lub wiele hiperłączy w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie przyciski lub przyciski poleceń w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie duplikaty, ale zachować tylko jeden w programie Excel?

Jak usunąć wszystkie tagi HTML z ciągu znaków w programie Excel?

Jak usunąć znaki alfa z komórek w programie Excel?

Jak usunąć puste lub puste wiersze w programie Excel?

Jak usunąć komórki lub wiersze, jeśli nie są pogrubione w programie Excel?

Jak usunąć formatowanie warunkowe, ale zachować format w programie Excel?

Jak usunąć zduplikowane wiersze i zachować najwyższe wartości tylko w programie Excel?

Jak usunąć zduplikowane wiersze, ale zachować ten z najnowszą datą w programie Excel?

Jak usunąć zduplikowane wiersze w programie Excel?

Jak usunąć duplikaty, ale zachować pierwszą instancję w programie Excel?

Jak usunąć duplikaty, ale zachować pozostałe wartości wierszy w programie Excel?

Jak usunąć puste arkusze ze skoroszytów

Jak usunąć dodatkowe spacje między słowami w komórkach w programie Excel?

Jak usunąć wiodący apostrof z liczb w programie Excel?

Jak usunąć wiodące spacje w komórkach w programie Excel?

Jak usunąć znaki nienumeryczne z komórek w programie Excel?

Jak usunąć znaki inne niż alfa z komórek w programie Excel?

Jak usunąć znaki niealfanumeryczne w programie Excel?

Jak usunąć znaki inne niż angielskie w kolumnie Excel?

Jak usunąć znaki numeryczne z komórek w programie Excel?

Jak usunąć lub usunąć wszystkie przekreślone teksty lub znaki z komórek w programie Excel?

Jak usunąć dane osobowe ze skoroszytu?

Jak usunąć wiersze na podstawie wartości komórki w programie Excel?

Jak usunąć końcowe spacje z komórek w programie Microsoft Excel?

Jak usunąć / usunąć wszystkie spacje po ostatnim znaku w programie Excel?

Edycja> Wyodrębnij

Jak dynamicznie wyodrębnić listę unikatowych wartości z zakresu kolumn w programie Excel?

Jak wyodrębnić rzeczywiste adresy z hiperłączy w programie Excel?

Jak wyodrębnić dane z wykresu lub wykresu w programie Excel?

Jak wyodrębnić wartość dziesiętną z ciągu w programie Excel?

Jak wyodrębnić hiperłącza z wielu obrazów w programie Excel?

Jak wyodrębnić obrazy z komentarzy w programie Excel?

Jak wyodrębnić ostatnią liczbę z ciągu tekstowego w programie Excel?

Jak wyodrębnić liczbę tylko z ciągu tekstowego w programie Excel?

Jak wyodrębnić liczby z mieszanych alfanumerycznych ciągów tekstowych w programie Excel?

Jak wyodrębnić kod pocztowy z listy adresów w programie Excel?

Jak wyodrębnić tekst między pojedynczymi lub podwójnymi cudzysłowami z komórek w programie Excel?

Jak wyodrębnić unikalne wartości z wielu kolumn w programie Excel?

Jak szybko wyodrębnić adres e-mail z ciągu tekstowego?

Jak szybko wyodrębnić nazwę pliku z pełnej ścieżki w programie Excel?

Edycja> Wypełnij zawartość komórki

Jak automatycznie dodawać / wprowadzać aktualną datę / godzinę w komórce za pomocą dwukrotnego kliknięcia w programie Excel?

Jak automatycznie wypełnić datę w komórce, gdy sąsiednia komórka jest aktualizowana w programie Excel?

Jak automatycznie wypełnić formułę podczas wstawiania wierszy w programie Excel?

Jak automatycznie wpisać datę kiedy dane zostały wprowadzone w kolumnie?

Jak automatycznie wygenerować numer faktury w programie Excel?

Jak wypełnić puste komórki 0 lub inną określoną wartością w programie Excel?

Jak wypełnić puste komórki myślnikiem w programie Excel?

Jak wypełnić numery sekwencji, pomijać ukryte wiersze w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić wszystkie puste komórki na określoną liczbę lub tekst w programie Excel?

Jak uzyskać aktywną lokalizację / ścieżkę skoroszytu w programie Excel?

Jak uzyskać bieżący numer arkusza skoroszytu?

Jak wstawić aktualny znacznik czasu, gdy dane w innej komórce ulegną zmianie w programie Excel?

Jak wstawić znacznik daty do komórki, jeśli zaznaczono pole wyboru w programie Excel?

Jak wstawić datę ostatniej modyfikacji w nagłówku lub stopce programu Excel?

Jak wstawić ten sam tekst w co drugim wierszu w programie Excel?

Jak automatycznie wstawiać znacznik czasu, gdy dane są aktualizowane w innej kolumnie w arkuszu Google?

Jak wstawić znacznik czasu do określonej komórki, gdy makro jest uruchamiane w programie Excel?

Jak wstawić znacznik czasu z sekundami w programie Excel?

Jak ustawić określoną komórkę jako obowiązkową przed zamknięciem skoroszytu?

Jak szybko wstawiać nazwy arkuszy do komórek w programie Excel?

Jak szybko wstawić nazwę użytkownika systemu Windows do komórki w programie Excel?

Jak automatycznie rejestrować datę i godzinę po zmianie komórki?

Jak odwołać się do tej samej komórki z wielu arkuszy w programie Excel?

Jak powtórzyć wartość komórki, aż nowa wartość zostanie wyświetlona lub osiągnięta w programie Excel?

Edytuj> Znajdź

Jak zawsze wyszukiwać w całym skoroszycie?

Jak znaleźć wszystkie możliwe sumy dwóch liczb na liście w programie Excel?

Jak znaleźć wszystkie podkreślone teksty w zakresie lub całym arkuszu kalkulacyjnym w programie Excel?

Jak znaleźć i uzyskać wartość pierwszej widocznej komórki po przefiltrowaniu w programie Excel?

Jak znaleźć i wyświetlić wszystkie linki (odniesienia zewnętrzne) w programie Excel?

Jak znaleźć zduplikowane lub unikalne wartości w dwóch kolumnach dwóch arkuszy?

Jak znaleźć zduplikowane wartości w dwóch kolumnach w programie Excel?

Jak znaleźć pierwsze puste komórki w kolumnie w programie Excel?

Jak znaleźć ostatni wiersz lub kolumnę z danymi w programie Excel?

Jak przeglądać pliki w katalogu i kopiować dane do arkusza wzorcowego w programie Excel?

Jak przeglądać wiersze, aż do uzyskania określonej wartości w programie Excel?

Jak przechodzić przez wiersze, aż w kolumnie programu Excel będą puste?

Jak szybko wyszukać wartość w wielu arkuszach lub skoroszytach?

Jak wyszukiwać według nazwy arkusza w programie Excel?

Edytuj> Idź do

Jak zawsze w komórce A1 podczas otwierania skoroszytu?

Jak automatycznie przenieść kursor do określonej komórki w programie Excel?

Jak kliknąć literę alfabetu, aby przejść do komórki, która zaczyna się od tej litery w programie Excel?

Jak dwukrotnie kliknąć komórkę, aby otworzyć określony arkusz w programie Excel?

Jak wrócić do poprzedniego / ostatniego arkusza za pomocą skrótu w programie Excel?

Jak przejść do określonego arkusza w programie Excel?

Jak przejść do pierwszego lub ostatniego pustego wiersza w programie Excel?

Jak szybko przejść do pierwszego / ostatniego / konkretnego arkusza roboczego w programie Excel?

Jak przejść w dół lub wybrać następną pustą komórkę w kolumnie w programie Excel?

Jak automatycznie przejść do następnej komórki po wprowadzeniu w programie Excel?

Jak przejść na początek lub początek następnego wiersza w celu wprowadzenia danych w programie Excel?

Jak otworzyć określony arkusz roboczy według wybranej wartości pola kombi w programie Excel?

Jak otworzyć określony arkusz w skoroszycie?

Jak szybko przeskakiwać między dwiema kartami w programie Excel?

Jak szybko przejść do sąsiedniej komórki na podstawie wyboru z listy rozwijanej programu Excel?

Jak szybko przejść do komórki z aktualną datą w Excelu?

Jak szybko przechodzić między polami tekstowymi w programie Excel?

Jak wrócić do ostatniego aktywnego arkusza w programie Excel?

Jak przełączać / przełączać się między dwoma arkuszami tam iz powrotem w programie Excel?

Edycja> Ukryj i odkryj

Jak automatycznie ukryć wiersze, jeśli puste komórki w kolumnie?

Jak automatycznie ukrywać kolumny na podstawie daty w programie Excel?

Jak automatycznie ukryć określone arkusze robocze podczas otwierania pliku Excel?

Jak ukryć wszystkie arkusze robocze z wyjątkiem / ale określonego lub aktywnego w programie Excel?

Jak ukryć kolumny na wielu arkuszach w skoroszycie?

Jak ukryć co drugi wiersz w programie Excel?

Jak ukryć formułę, ale wyświetlić wynik bez ochrony arkusza roboczego w programie Excel?

Jak jednocześnie ukryć wiele pustych wierszy lub kolumn w programie Excel w programie Excel?

Jak ukryć lub odkryć określony arkusz roboczy na podstawie wartości komórki w innym arkuszu?

Jak ukryć lub odkryć kolumny na podstawie wyboru listy rozwijanej w programie Excel?

Jak ukryć lub odkryć określone wiersze lub kolumny po dwukrotnym kliknięciu komórki w programie Excel?

Jak ukryć wiersze na podstawie koloru komórki w programie Excel?

Jak ukryć wiersze na podstawie wartości komórki w programie Excel?

Jak ukryć wiersze na podstawie dzisiejszej daty w programie Excel?

Jak ukryć wiersze o zerowej wartości w programie Excel?

Jak ograniczyć obszar przewijania arkusza roboczego w programie Excel?

Jak zablokować ekran, aby zapobiec przewijaniu w arkuszu programu Excel?

Jak wyświetlić tylko obszar wydruku w arkuszu kalkulacyjnym w programie Excel?

Jak szybko ukryć skoroszyty programu Excel w programie Excel?

Jak szybko wyświetlić aktywne lub wybrane arkusze tylko w programie Excel?

Jak ustawić pozycję przewijania lub ukryć inne komórki w programie Excel?

Jak wyświetlić tylko ostatnie 4 cyfry numeru ubezpieczenia społecznego (ssn) w programie Excel?

Jak pokazać lub ukryć wszystkie obiekty (zdjęcia / wykresy / kształty / komentarze) w programie Excel?

Jak przełączać się między ukrytymi i widocznymi kolumnami w programie Excel?

Jak przełączać się między ukrytymi i widocznymi arkuszami w programie Excel?

Jak odkryć wszystkie arkusze i arkusze w programie Excel?

Edytuj> Przenieś

Jak przenieść określony wiersz do nowego arkusza, gdy pole wyboru jest zaznaczone w programie Excel?

Jak przenieść aktywny arkusz na koniec lub przód bieżącego skoroszytu w programie Excel?

Jak przenieść zduplikowane wiersze do innego arkusza w programie Excel?

Jak przenieść cały wiersz do innego arkusza na podstawie wartości komórki w programie Excel?

Jak przenieść cały wiersz na dół aktywnego arkusza na podstawie wartości komórki w programie Excel?

Jak przenieść ostatnie słowo do następnej sąsiedniej komórki?

Jak przenieść znak minus od prawej do lewej / od tyłu do przodu w programie Excel?

Jak przenieść określone pliki z jednego folderu do drugiego w programie Excel?

Jak szybko przenosić elementy między dwoma listami w programie Excel?

Edytuj> Zastąp

Jak zmienić # DIV / 0! błąd w czytelnej wiadomości w programie Excel?

Jak przekonwertować zero na puste w wybranym zakresie w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić wiele wartości jednocześnie w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić liczby na indeks dolny w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić nazwy kart arkuszy w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić określony tekst w polach tekstowych?

Jak znaleźć i zamienić tekst, a następnie zachować formatowanie w programie Excel?

Jak znaleźć i zamienić wartości większe niż / mniejsze niż określona wartość w programie Excel?

Jak szybko znaleźć i zamienić znak na indeks górny w programie Excel?

Jak zamienić wszystkie liczby w komórkach na X w programie Excel?

Jak zamienić alt-enter spacją / przecinkiem w programie Excel?

Jak zamienić przecinki na nowe linie (Alt + Enter) w komórkach w programie Excel?

Jak zamienić wiele spacji na jedną spację z komórek w programie Excel?

Jak zamienić niepuste komórki na określoną wartość w programie Excel?

Jak zamienić nazwy zakresów na odwołania do komórek w programie Excel?

Jak zamienić tekst na odpowiednie obrazy w programie Excel?

Edytuj> Wybierz

Jak automatycznie zaznaczyć tekst pola tekstowego, gdy jest on wybrany w programie Excel?

Jak łatwo odwrócić zaznaczenie wybranych zakresów w programie Excel?

Jak zidentyfikować i zaznaczyć wszystkie pogrubione komórki lub tekst w programie Excel?

Jak zidentyfikować i zaznaczyć wszystkie scalone komórki w programie Excel?

Jak szybko odznaczyć komórki z wybranych zakresów w programie Excel?

Jak szybko wybrać nazwane komórki zakresu w programie Excel?

Jak wybrać kolumnę na podstawie nagłówka kolumny w programie Excel?

Jak wybrać wszystkie komórki z danymi w programie Excel?

Jak zaznaczyć wszystkie pola wyboru za pomocą jednego pola wyboru w programie Excel?

Jak zaznaczyć wszystkie komórki formuły w arkuszu?

Jak łatwo wybrać wszystkie obiekty (obrazy i wykresy) w programie Excel?

Jak wybrać wszystkie arkusze oprócz jednego w programie Excel?

Jak wybrać wszystkie niezablokowane komórki w programie Excel?

Jak wybrać i zaznaczyć przekątne komórki w programie Excel?

Jak wybrać całą kolumnę z wyjątkiem nagłówka / pierwszego wiersza w programie Excel?

Jak wybrać każdą n-tą kolumnę w programie Excel?

Jak wybrać co drugi lub n-ty wiersz w programie Excel?

Jak wybrać ostatnią komórkę z danymi w wierszu / kolumnie w programie Excel?

Jak wybrać wiele elementów z rozwijanej listy do komórki w programie Excel?

Jak wybrać niepuste komórki w zakresie w programie Excel?

Jak wybrać zakres na podstawie wartości komórki w innej kolumnie w programie Excel?

Jak wybrać określony arkusz roboczy na podstawie wartości komórki w innym arkuszu w programie Excel?

Jak szybko wybrać używane komórki i zakres w programie Excel?

Jak zsynchronizować wszystkie arkusze robocze skoroszytu z tym samym zakresem wybranym w programie Excel?

Edycja> Podziel

Jak przekonwertować ciąg tekstowy oddzielony przecinkami na listę lub wiersze w programie Excel?

Jak przekonwertować jedną komórkę na wiele komórek / wierszy w programie Excel?

Jak szybko podzielić ciąg tekstowy według wielkości liter w programie Excel?

Jak podzielić kolumnę co drugi wiersz w programie Excel?

Jak podzielić długą kolumnę na wiele kolumn w programie Excel?

Jak podzielić długą listę na równe grupy w programie Excel?

Jak podzielić skoroszyt, aby oddzielić pliki Excela w programie Excel?

Jak podzielić wartości komórek w pionie w programie Excel?

Jak podzielić komórki na wiele kolumn lub wierszy za pomocą powrotu karetki?

Jak podzielić wartości oddzielone przecinkami na wiersze lub kolumny w programie Excel?

Jak podzielić dane na wiele arkuszy roboczych na podstawie kolumny w programie Excel?

Jak podzielić dane na wiele arkuszy według liczby wierszy w programie Excel?

Jak podzielić słowo lub liczbę na oddzielne komórki w programie Excel?

Edytuj> Inne

Jak ustawić nazwę karty arkusza równą wartości komórki w programie Excel?

Jak nazwać arkusze na podstawie wartości komórek (z listy) w programie Excel?

Jak zmienić nazwy wszystkich obrazów w folderze zgodnie z listą komórek w programie Excel?

Jak zmienić nazwę wielu plików folderu w programie Excel?

Jak zmienić nazwę wielu arkuszy w programie Excel?

Jak zmienić nazwy arkuszy roboczych na podstawie wartości komórek w programie Excel?

Jak cofnąć wszystkie zmiany, aby odzyskać oryginalne dane w programie Excel?